Część rolników uprawiających rzepak ozimy rezygnuje z jesiennej ochrony, decydując się na wiosenne odchwaszczanie plantacji. Jest to oczywiście podstawowy błąd, ponieważ chwasty mając dogodne warunki do szybkiego skiełkowania, szybciej od rośliny uprawnej potrafią zająć przestrzeń potrzebną do ich rozwoju. Rzepak ozimy jest narażony na duże zachwaszczenie ze względu na wczesny siew tej oziminy oraz krótki czas na wykonanie poprawnie uprawek przedsiewnych. Dużemu zachwaszczeniu sprzyja ogromny bank diaspor chwastów w glebie oraz dużo wolnej przestrzeni umożliwiającej swobodny wzrost chwastów już jesienią po zasiewie rzepaku ozimego.

SAMOSIEWY ZBÓŻ TO DUŻY PROBLEM

Decydując się na prowadzenie ochrony rzepaku ozimego przed wschodami rośliny uprawnej, rolnicy powinni mieć rozpoznanie, jakie rośliny uprawiano i jakie zachwaszczenie występowało na danym polu w przedplonach, gdyż ma to duży wpływ na skład gatunków chwastów, które potencjalnie mogą wystąpić w rzepaku ozimym. Najczęstszym przedplonem dla rzepaku ozimego są zboża i to one przyczyniają się do dużego zachwaszczenia tej uprawy samosiewami zbóż, które wykazują dużą agresywność i są bardzo konkurencyjne dla rzepaku z uwagi na to, że pojawiają się zwykle jeszcze przed wschodami młodych roślin uprawnych. Samosiewy zbóż intensywnie rosną i skutecznie zacieniają siewki rzepaku, ograniczając i opóźniając ich rozwój oraz przyspieszają proces elongacji, prowadząc do nadmiernego wydłużania "wynoszenia" szyjki korzeniowej rzepaku nad powierzchnię gleby i osłabienia roślin.

Do gatunków chwastów charakteryzujących się bardzo dużą konkurencyjnością w całym okresie wegetacji w stosunku do rzepaku ozimego należą, poza samosiewami zbóż, także przytulia czepna, rumianki, maruna bezwonna, mak polny, chaber bławatek, stulicha psia, które potrafią przerastać cały łan rzepaku. Natomiast chwasty tzw. piętra dolnego, jak gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnoty purpurowa i różowa, przetaczniki perski i bluszczykowy, tasznik pospolity, tobołki polne i ostatnio coraz częściej spotykany bodziszek drobny, występujące w dużym nasileniu stanowią duże zagrożenie już na samym początku wegetacji rzepaku. W takiej sytuacji najlepiej zwalczać chwasty przed wschodami, zanim wzejdą w uprawie rzepaku.

NIE TYLKO OPRYSK

Do zabiegów pielęgnacyjnych, które należy wykonać przed siewem rzepaku, należą:

- poprawne zmianowanie roślin

- terminowe wykonanie uprawek pożniwnych

- staranna uprawa roli.

Uprawa rzepaku ozimego wymaga dobrego przygotowania gleby pod jego zasiew, a wykonanie uprawek przedsiewnych zapewni zniszczenie szybciej wschodzących chwastów i pozwoli na ograniczenie zachwaszczenia. Skuteczne wyeliminowanie chwastów już na początku wegetacji jesienią pozwoli prawidłowo rozwijać się młodym roślinom rzepaku. Jesienią pierwsze chemiczne zabiegi ukierunkowane na zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym możemy wykonać w następujących terminach:

- najwcześniej - bezpośrednio przed siewem rzepaku

- krótko po siewie, ale przed wschodami roślin uprawnych (do 7 dni po siewie, BBCH 00-09).

Wymaga to od rolników dobrej znajomości pola, która pozwoli określić tzw. "potencjalne zachwaszczenie", związane zwykle z uprawianymi przedplonami. Znając występujące zachwaszczenie w roślinach przedplonowych różnych gatunków chwastów, jak również stopień nasilenia występowania tych chwastów, możemy z większą pewnością podejmować decyzję o wyborze właściwego preparatu do przeprowadzenia chemicznego zabiegu odchwaszczania rzepaku ozimego przed jego wschodami. (Oczywiście, znacznie łatwiej jest dobrać odpowiednie herbicydy, mając rozpoznane gatunki chwastów faktycznie występujące na danym polu).

Spośród herbicydów zalecanych do zwalczania chwastów przed wschodami rzepaku ozimego możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy środków:

- preparaty przeznaczone do zastosowania bezpośrednio przed siewem nasion, które zostały przedstawione w tabeli nr 1

- związki zalecane do stosowania po siewie rośliny uprawnej, zebrane w tabeli nr 2.

ZABIEG BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE

W tabeli nr 1 znajdują się preparaty zawierające substancję czynną napropamid - jest to związek chemiczny z grupy amidów, który wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie i najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania, natomiast nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. Związek niszczy nie tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty wschodzące wiosną, a chwasty wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów. Na polu, na którym wykonano uprawki przedsiewne, należy bezpośrednio przed siewem, na wilgotną, dobrze uprawioną (bez grud) glebę zastosować jeden z herbicydów podanych w tabeli nr 1. Bezpośrednio po zabiegu należy broną wymieszać środek z glebą na głębokość do 3 cm, a następnie wysiać rzepak. Do zabiegu możemy wykorzystać następujące środki: Devrinol 450 SC oraz Clozamid w zalecanej dawce 3 l/ha lub Baristo 500 SC, Inventor 500 SC i Wicher 500 SC zalecane w dawce 2,4 l/ha. Podane preparaty niszczą tylko kiełkujące chwasty w warunkach dobrego uwilgotnienia. Środki zawierające substancję czynną napropamid skutecznie zwalczają chwastnicę jednostronną, gwiazdnicę pospolitą, iglicę pospolitą, komosę białą, marunę bezwonną, pokrzywę żegawkę, rdest powojowaty, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starca zwyczajnego, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlinę roczną i żółtlicę drobnokwiatową, ale słabo działają na miotłę zbożową i samosiewy zbóż oraz nie niszczą fiołka polnego, maku polnego, przytulii czepnej i dymnicy pospolitej. Wymienione wyżej herbicydy są preparatami doglebowymi, a co za tym idzie - konieczne do ich skutecznego działania jest dobre uwilgotnienie gleby i bardzo dobra uprawa przedsiewna gleby, bez grud i resztek pożniwnych.

W celu poszerzenia spektrum działania substancji napropamid o zwalczanie przytulii czepnej, gorczycy polnej, maku polnego, przytuli czepnej i tasznika pospolitego zaleca się stosować, ale bezpośrednio po siewie rzepaku, preparaty: Baristo 500 SC, Inventor 500 SC lub Wicher 500 SC w dawce 2 l/ha w mieszaninie z dodatkiem jednego ze środków zawierających substancję czynną chlomazon, np. Boa 360 CS, Efector 360 CS lub Koncept 360 EC w dawce 0,16 l/ha, lub jednego ze środków zawierających w swoim składzie metazachlor, jak np. Metax 500 SC, Mezzo 500 SC lub Mezotop 500 SC. Podobny efekt chwastobójczy osiągniemy po zastosowaniu jednego z preparatów posiadających w swoim składzie gotową mieszaninę tych substancji czynnych, jak np. Altiplano DMA Tec w dawce 3/kg/ha lub Colzamid Top, Command Top 375 CS czy Devrinol Top 375 CS wdawce 2,75-3 l/ha.

OPRYSK PO SIEWIE

W tabeli nr 2 przedstawiono herbicydy zalecane do stosowania po siewie rzepaku ozimego, ale przed wschodami rośliny uprawnej. Wśród wymienionych tam preparatów dużą grupę stanowią środki zawierające w swoim składzie substancję czynną chlomazon zaliczaną do inhibitorów biosyntezy karotenoidów, który do roślin przenika poprzez korzenie i pędy kiełkujących chwastów, a następnie jest przemieszczany do liści. Po jego zastosowaniu rośliny wrażliwe nie kiełkują, lub po wschodach bieleją, a następnie zasychają i zamierają. Chlomazon działa na chwasty głównie w okresie od ich kiełkowania do fazy pierwszych liści.

Jeżeli na polu spodziewamy się wystąpienia przytuli czepnej, gwiazdnicy pospolitej, komosy białej, jasnoty różowej i purpurowej oraz tasznika pospolitego i tobołków polnych, wówczas po siewie rzepaku (bezpośrednio po siewie lub najczęściej do 3 dni po siewie) możemy zastosować jeden z herbicydów zawierających w swoim składzie chlomazon. W tabeli zamieszczono preparaty zalecane do stosowania w uprawie rzepaku ozimego, w dawce 0,25-0,33 l/ha (jak np. Command 360 CS, Chlomazon 360 EC, Clomaz 36 CS i Kalif 360 CS) oraz środki zalecane w dawce 0,33 l/ha (jak np. Angelus 360 CS, Boa 360 CS, Clomate 360 CS, Efector 360 CS, Koncept 360 CS i Reaktor 360 CS), a także herbicydy o zmienionej formulacji, zawierające w swoim składzie większą ilość substancji czynnej, zalecane w dawkach 0,2- 0,25 l/ha, (jak np. Command 480 EC, Chomazon 480 EC, Kalif 480 EC, Kilof 480 EC, Reaktor 480 EC i Szpada 480 EC). Podane środki skutecznie zwalczają niektóre jednoroczne gatunki chwastów dwuliściennych, jak np. gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, jasnoty różową i purpurową, tasznika pospolitego, tobołki polne, przytulię czepną i marunę bezwonną oraz z chwastów jednoliściennych chwastnicę jednostronną, jednak wiele gatunków chwastów występujących powszechnie w rzepaku ozimym jest odpornych na te preparaty, np. fiołek polny, gorczyca polna, chaber bławatek, wilczomlecz obrotny, niezapominajka polna i samosiewy zbóż.

METAZACHLOR SOLO I W MIESZANINACH

Kolejną dużą grupę herbicydów stanowią środki zawierające jako substancję czynną metazachlor - jest to związek zaliczany do inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach, który jest pobierany przez korzenie i hypokotyl, a następnie blokuje syntezę białek i podziały komórek, hamując kiełkowanie chwastów i niszczy je jeszcze przed wschodami, ponadto działa na chwasty również po wschodach, do fazy pierwszej lub drugiej pary liści. Większość chwastów występujących w rzepaku ozimym jest wrażliwa na metazachlor, który dobrze zwalcza np. gwiazdnicę pospolitą, jaskier polny, jasnotę purpurową i różową, komosę białą, maki, mlecz polny, miotłę zbożową, niezapominajkę polną, przetacznik bluszczykowy i perski, przytulię czepną, rumian polny, rumianki, sporek polny, tasznik pospolity, wiechlinę roczną, wyczyniec polny. Natomiast słabsze działanie obserwuje się na gorczycę polną, rdest powojowy i ptasi, tobołki polne, fiołka polnego i samosiewy zbóż.

Po siewie rzepaku chwasty możemy zwalczać herbicydami zawierającymi w swoim składzie sam metazachlor, np. Bantux 500, Butisan 500 SC, Butisan S, Raper Solo 500 i Rapsan Solo 500 zalecanymi w dawce 1,5 l/ha. Herbicydy Dakota 500 SC, Metaz 500 SC, Naspar 500 SC, Parsan 500 SC, Raper 500 SC, Rapsan 500 SC należy stosować w dawce 2 l/ha, a środki Bantux, Butisan 400 SC i Butisan Mono w dawce 2,5 l/ha.

W celu zwiększenia skuteczności niszczenia przytuli, maruny bezwonnej, przetaczników i maku polnego poleca się stosowanie mieszaniny metazachloru z chlomazonem, np. Butisan 400 SC + Command 480 EC w dawce 2 + 0,2 l/ha albo Clomazon 480 EC + (Macho 500 SC lub MET-NEX 500 SC lub Rapex 500 SC lub Znachor 500 SC) w dawce 0,2 + 1,6 l/ha oraz Comandor 480 EC + Znachor 500 SC w dawce 0,2 + 1,6 l/ha. Podobnie działają na chwasty herbicydy zawierające gotowe mieszaniny tych substancji czynnych, jak np. Circuit CS Syn Tec zalecany w dawce 2,5 l/ha oraz Kalif Mega 283 SC, Kalif Mega 283 ZC i Nimbus 283 SE zalecane w dawkach 2,5-3 l/ha.

Z przeznaczeniem szczególnie do zwalczania bodziszka drobnego oraz gwiazdnicy pospolitej, szarłatu szorstkiego, przytulii czepnej, miotły zbożowej, rumianku pospolitego, przetacznika bluszczykowego, jasnoty purpurowej, maruny bezwonnej, przetacznika perskiego, tasznika pospolitego, tobołków polnych firma BASF opracowała preparaty zawierające w swoim składzie gotowe mieszaniny substancji aktywnych metazachloru i dimetenamidu-P znajdujące się w herbicydach Butisan Duo 400 EC, Spring Bok i Spring Bok Duo zalecane w dawce 2-2,5 l/ha oraz Butisan Mix, Butisan Pro i Solanis zalecane w dawkach 1,5 l/ha.

Szerokim spektrum zwalczanych chwastów charakteryzują się środki Butisan Avant w dawce 2,5 l/ha i Butisan Star Max 500 SE w dawce 2-2,5 l/ha, które stosowane przedwschodowo skutecznie niszczą m.in. bodziszka drobnego, jasnoty, komosę białą, mak polny, rumianowate, przetaczniki i przytulię czepną, a średnio zwalczają fiołka polnego, chabra bławatka, rdest powojowy i wilczomlecz obrotny.

Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach (etykietach) stosowania środków ochrony roślin. Herbicydy zawierające substancję czynną metazachlor należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nieprzekraczających łącznie 1 kg substancji czynnej na 1 hektar.