- Prace prowadzone nad nową ustawą o środkach ochrony roślin mają za zadanie wdrożyć do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiających ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Rozporządzenie będzie stosowane już od 14 czerwca 2011 r. - mówił podczas konferencji Bogusław Rzeźnicki, zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa o środkach ochrony roślin ureguluje zasady wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu, ich stosowania, prowadzenia integrowanej produkcji roślin, prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, a także monitorowania zatruć środkami ochrony.

Jaki jest zakres zmian w nowej ustawie?

- Przede wszystkim to wprowadzenie usług doradczych z zakresu integrowanej ochrony roślin, potwierdzone szkoleniami. Zmienia się też system szkoleń z zakresu ochrony roślin, które będą zarówno podstawowe, jak i uzupełniające. Poza tym wprowadzenie możliwości stosowania zmiennych stref buforowych przy aplikowaniu środków z zależności od typu sprzętu. Bezpośrednio, co wiąże się z integrowaną ochroną roślin, to możliwość stosowania dawek obniżonych i łącznej aplikacji pestycydów - mówi Rzeźnicki.

Pozostałe zmiany to ustanowienie systemów obligatoryjnych badań dla całego sprzętu do aplikacji ś.o.r. oraz wprowadzenie obowiązku regularnej kalibracji i kontroli stanu technicznego użytkowanego sprzętu, całego sprzętu w tym np. zaprawiarek. Wydłuży się też okres przechowywania ewidencji zabiegów i integrowanej ochrony roślin na 3 lata. Zmienia się również określenie w rozporządzeniu zasad dobrej praktyki ochrony roślin.

- Zostanie też wprowadzony zakaz lub ograniczenie stosowania grup środków ochrony roślin na wskazanych obszarach lub strefach wokół wskazanych obszarów lub obiektów, takich jak np. tereny żłobków, szkół i ośrodków zdrowia. Zmiany to też ustanowienie systemu monitorowania zatruć środkami, opracowanie i wdrożenie Krajowego planu działania na rzecz zrównoważonego stosowania środków, który będzie zawierał elementy takie jak praktyczny opis wdrożenia integrowanej ochrony roślin - dodaje Bogusław Rzeźnicki.

Poza tym nastąpi zmiana zasad krajowego systemu jakości żywności - Integrowanej Produkcji, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r., i sam obowiązek powszechnego jej stosowania z początkiem 2014 r.