Tribenuron metylu jest substancją aktywną powszechnie stosowaną do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych. Obecnie zarejestrowanych jest 32 środki zawierające tę substancję w swoim składzie, przy czym 22 preparatów opiera się wyłącznie na tribenuronie metylu. Zgodnie z zaleceniami producenta należy go stosować łącznie z adiuwantem. Ze względów środowiskowych oraz ekonomicznych istnieje tendencja do ograniczania ilości substancji chemicznych wprowadzanych do środowiska naturalnego w zabiegach ochrony roślin, co skłania do obniżania dawek herbicydów.

Dr Renata Kieloch z Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego z Wrocławia, z Zakładu Herbologii i Techniki Uprawy Roli przeprowadziła badania wpływu czynników środowiskowych na działanie tribenuronu metylu przy stosowaniu zredukowanych dawek, w celu uniknięcia znacznego spadku efektywności chwastobójczej herbicydu na skutek aplikacji dawki niższej niż zaleca producent. Wcześniejsze badania wykazały, że substancja aktywna może być stosowana w dawkach niższych niż zaleca producent, bez obawy spadku skuteczności działania do poziomu, na którym jego aplikacja staje się nieopłacalna. Ograniczenie dawki herbicydu jest uzasadnione tylko w warunkach sprzyjających uzyskanie wysokiego efektu chwastobójczego, tj. gdy chwasty znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych, a przebieg pogody sprzyja pobieraniu i przemieszczaniu środka w chwastach. W praktyce jednak trudno jest zorganizować prace tak, aby zabieg wykonać w optymalnym momencie. Celem przeprowadzonych prac było określenie możliwości ograniczenia dawki herbicydu stosowanego w różnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza z fazą rozwojową chwastów.

Badania przeprowadzono w warunkach kontrolowanych, w komorach klimatycznych. Tribenuron metylu zastosowano w dawce zalecanej 15 g/ha i 7,5 g/ha w aplikacji samodzielnej i z adiuwantem Trend 90 EC i Olbras 88 EC. W badaniach oceniano wpływ herbicydu na chwasty będące w różnych fazach rozwojowych: 2-4liście oraz 6-8 liści. Chwasty wzrastały w zróżnicowanych warunkach temperatury: 20/10°C i 10/5°C i wilgotności powietrza: przy 50 proc i 75 proc. Roślinami testowymi były gatunki wrażliwe na badany herbicyd: rumian polny, mak polny, gwiazdnica pospolita.

Skuteczność herbicydu określano na podstawie ubytku świeżej masy pod wpływem działania środka w porównaniu z nieopryskiwaną kontrolą po upływie trzech tygodni od wykonania zabiegu W wyniku przeprowadzonych badań określono, że herbicyd zastosowany samodzielnie nie osiągnął zadowalającego efektu chwastobójczego, niezależnie od wysokości dawki. W przypadku łącznej aplikacji tribenuronu metylu z adiuwantami dawka zredukowana środka była efektywniejsza w niszczeniu chwastów zarówno w warunkach wyższej (20/10°C), jak i niższej (10/5°C) temperatury powietrza jedynie, gdy rośliny znajdowały się we wczesnej fazie rozwojowej. Bardziej zaawansowana faza rozwojowa przyczyniała się do znacznego spadku efektywności środka w dawce obniżonej na obu poziomach temperatury. Podobną zależność wykazano w odniesieniu do wilgotności powietrza.

Zwalczanie gwiazdnicy pospolitej kształtowało się na wysokim poziomie zarówno w warunkach niższej i wyższej temperatury i wilgotności powietrza oraz w przypadku roślin młodszych (2-4 liście), jak i bardziej zaawansowanych w rozwoju (6-8 liści). Wysoki efekt chwastobójczy uzyskano dla obu dawek tribenuronu metylu. Zastosowany środek w dawce zalecanej i obniżonej na rumian polny i mak polny będące we wczesnej fazie rozwojowej wykazał wysoką skuteczność niezależnie od warunków termicznych i wilgotnościowych. W przypadku aplikacji w dawce obniżonej na zaawansowane w rozwoju rośliny rumianu polnego i maku polnego osiągnął średni efekt chwastobójczy, niezależnie od poziomu czynnika abiotycznego. Tribenuron metylu zastosowany w warunkach niskich temperatur ze średnim efektem niszczył rumian polny w fazie 6-8 liści, nawet gdy aplikowano go dawce zalecanej.

Wyniki badania zostały przedstawione podczas 55. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu Państwowego Instytutu Badawczego.