Ekoschemat: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin, polega na wspieraniu produkcji roślinnej prowadzonej zgodnie z metodykami Integrowanej Produkcji.

Rolnicy mogą ubiegać się o także płatność w ramach tego ekoschematu.  Płatność zostanie przyznana do powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne uprawiane zgodne z metodykami integrowanej produkcji roślin oraz do powierzchni trwałych użytków zielonych odpowiadającej powierzchni tych upraw.

Jakie warunki musi spełnić rolnik, chcący się ubiegać o ten system płatności?

Jest ich sporo. Bardzo ogólnie przedstawiając temat, to po pierwsze każdy producent rolny zainteresowany otrzymaniem certyfikatu IP jest zobowiązany ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin na poziomie podstawowym lub uzupełniającym. Następnie zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu. Podlega też przez tą jednostkę kontroli. Producent musi także prowadzić produkcję rolna zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Warto wiedzieć, że lista gatunków z opracowaną metodyką stale się poszerza. Wszystkie czynności prowadzone w uprawach IP muszą być dokumentowane w notatniku integrowanej produkcji roślin.

Lista środków ochrony roślin dla IP

Znanych jest także coraz więcej szczegółów i coraz więcej gatunków ma opracowane szczegółowe metodyki. IOR-PIB w Poznaniu opracował także kryteria kwalifikowania środków ochrony roślin do Integrowanej Produkcji oraz listę środków dopuszczonych do tego systemu.

W zestawieniu znajduje się większość dopuszczonych do rolnictwa konwencjonalnego środków ochrony roślin ze szczególnych wyróżnieniem środków biologicznych.

Ogólna zasada polega na tym, aby ograniczać stosowania śor nieselektywnych dla organizmów pożytecznych oraz niebezpiecznych dla pszczół i owadów zapylających. Ograniczać także należy stosowania śor powodujących powstawanie odporności agrofagów czy o  toksyczności ostrej dla ludzi. Będąc w tym systemie należy także unikać śor zawierających substancje kwalifikujących się do zastąpienia a także o okresie półrozpadu powodującym ograniczenia w prowadzeniu produkcji roślin następczych. Ważne jest także ograniczanie stosowania śor w celu redukcji pozostałości tych preparatów w półproduktach pochodzenia roślinnego.

Integrowana Produkcja a ochrona

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi właściwa ochrona chemiczna możliwa jest tylko przy dobrej znajomości zarówno biologii szkodników jak i właściwości środków ochrony roślin. Każdorazowo przed podjęciem decyzji o wykonaniu zabiegu i doborze środka ochrony roślin niezbędna jest dokładna analiza aktualnej sytuacji w konkretnej uprawie. Należy przede wszystkim uwzględnić podatność odmiany, fazę rozwojową rośliny i szkodnika, obfitość źródła infekcji, warunki atmosferyczne, właściwości preparatu, rotację związków o różnym mechanizmie działania oraz występowanie form odpornych na poszczególne środki ochrony roślin. Ponadto za każdym razem przed użyciem środka należy zapoznać się z treścią obowiązującej etykiety.

Wykazy środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w integrowanej produkcji roślin są na stronie Instytutu Ochrony Roślin.

Programy Integrowanej Produkcji (IP) oparte są na możliwości stosowania środków ochrony roślin w odniesieniu do najważniejszych gatunków roślin rolniczych, sadowniczych i warzyw. Wymienione w tabelach środki ochrony roślin z wszystkich grup:
>>Fungicydy
>>Herbicydy
>>Insektycydy