Wykaz środków znajduje się w rejestrze zamieszczonym pod adresem http://www.bip.minrol.gov.pl, w zakładce Rejestry/Archiwum/Wykazy >> Rejestry >> Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Środki ochrony roślin należy nabywać wyłącznie w miejscach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju działalności, nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Powinny być one oferowane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta - instrukcja stosowania środków powinna być sporządzona w języku polskim.

Inspektor jednocześnie przestrzega przed zakupem i stosowaniem środków ochrony roślin pochodzących z nielegalnych źródeł, jak również zaopatrzonych w etykiety - instrukcje stosowania w języku innym, niż polski. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że są to towary podrobione, zawierające w swoim składzie substancje chemiczne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Wyniki badań podrobionych środków ochrony roślin wskazują, że zawierają one niejednokrotnie niebezpieczne zanieczyszczenia, które mają właściwości rakotwórcze i mutagenne i mogą stanowić zagrożenie dla osób stosujących podrobione preparaty oraz spożywających skażoną nimi żywność.

Należy pamiętać, że nabywając i stosując środki pochodzące z nielegalnych źródeł można stać się uczestnikiem procederu przestępczego. Aby ustrzec się przed możliwością nabycia podrobionych produktów, nie należy nabywać środków ochrony roślin w przypadkowych miejscach np. na targowiskach, w punktach sprzedaży obwoźnej.