Przyjęta przez Komisję Europejską strategia „Od pola do stołu”, stanowiąca kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu, stawia dla Unii Europejskiej ambitne cele, odnoszące się do stosowania środków ochrony roślin. Zgodnie ze strategią stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i ryzyko związane z ich użyciem powinny zostać ograniczone o 50% do 2030 r. Cele te ma pomóc osiągnąć przystąpienie większej liczby producentów rolnych do Systemu Integrowanej Produkcji  i prowadzenie produkcji roślinnej wg nowych ustalonych założeń. 

Co to jest Integrowana Produkcja Roślin (IP)

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Ronictwa i Rzwoju Wsi Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.

Zainteresowani producenci uprawą w systemie integrowanej produkcji roślin oraz uzyskaniem certyfikatu IP powinni corocznie dokonać zgłoszenia podmiotowi certyfikującemu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, do dnia 1 marca każdego roku. Takie zgłoszenie należy złożyć do 1 z 8 podmiotów zajmujących się obsługą tego systemu.

Dotychczas uczestnictwem w tego typu Systemie zainteresowani byli głównie producenci warzyw oraz sadownicy. W niedalekiej przyszłości ma to się jednak zmienić.

Interwencje na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, dalszego wspierania integrowanej ochrony roślin, ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, wreszcie na rzecz ilościowego ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin, ujęte zostały w skierowanym do konsultacji publicznych projekcie Planu strategicznego dla WPR. Kluczową interwencją w omawianym zakresie będzie ekoschemat dotyczący uczestnictwa w integrowanej produkcji roślin – czytamy w streszczeniach sesji referatowej tegorocznej 61. Naukowej Sesji Instytutu Ochrony Roślin -PIB w Poznaniu.

Planuje się, że wsparcie finansowe będą mogły uzyskać podmioty, które będą prowadzić w danym roku uprawy zgodnie z metodyką integrowanej produkcji roślin dla danego rodzaju uprawy. Co będzie potwierdzone certyfikatem Integrowanej Produkcji.

Jak czytamy dalej w tym streszczeniu, aby jednak interwencja ta pozwalała na osiągnięcie opisanych wyżej celów redukcyjnych, metodyki integrowanej produkcji roślin muszą zostać poddane przeglądowi. Konieczne jest przede wszystkim rozszerzenie wymogów obligatoryjnych o stosowanie niechemicznych (agrotechnicznych) metod ochrony roślin, wykorzystywanie w ochronie roślin mikro- i makroorganizmów, a także dalsze ograniczenie dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin, w szczególności w odniesieniu do tych preparatów, które stwarzać mogą największe ryzyko, zawierają substancje czynne kwalifikujące się do zastąpienia, czy preparatów budzących największe kontrowersje, jak te zawierające w swym składzie glifosat.