Ze względów ekonomicznych duże gospodarstwa rolne coraz częściej wykorzystują uproszczenia w uprawie roli. Czynnikiem, który w dużym stopniu ogranicza plony roślin w warunkach bezpłużnych systemów uprawy, jest duże zachwaszczenie. Znaczne zróżnicowanie genetyczne odmian pszenicy wskazuje jednak, że możliwe są do wyodrębnienia genotypy tego gatunku, które odznaczają się dobrym przystosowaniem do niekorzystnych warunków środowiska. Odmiany te, szczególnie w początkowym okresie wzrostu, powinny charakteryzować się dużą konkurencyjnością w stosunku do populacji chwastów występujących w określonym środowisku. Rośliny z bardziej rozbudowanym systemem korzeniowym wykazują zwiększoną konkurencyjność w stosunku do chwastów. Ponadto ich konkurencyjność przejawia się szybkim krzewieniem i przyrostem biomasy w początkowych fazach rozwoju oraz dużą powierzchnią liści zdolnych do przechwytywania światła. Warto wiedzieć, że różna konkurencyjność odmian pszenicy ozimej w stosunku do chwastów wynika także z ich odmiennych właściwości allelopatycznych. Najogólniej mówiąc: polegają one na wydzielaniu (głównie do gleby) związków chemicznych powstrzymujących rozwój określonych gatunków chwastów w ich początkowych fazach wzrostu.

Zespół naukowców pod kierunkiem prof. Ryszarda Webera z Zakładu Herbologii i Techniki Uprawy Roli Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach przeanalizował zagadnienie wpływu sposobu uprawy gleby (uprawa tradycyjna, bezorkowa, zerowa) na wystąpienie chwastów w czterech odmianach pszenicy ozimej: Muszelka, Ostka Strzelecka, Kohelia i Satyna.

Doświadczenia były prowadzone na glebach kompleksu żytniego dobrego, na piasku gliniastym mocnym, zalegającym na glinie lekkiej. Przedplonem dla pszenicy był we wszystkich wypadkach rzepak, a system uprawy roli przedstawiały się następująco:

1. Tradycyjny (płużny)

uprawa pożniwna: gruber na głębokość 15 cm + wał strunowy,

uprawa podstawowa: orka pługiem na głębokość 25 cm + brona,

uprawa przedsiewna: agregat uprawy (kultywator + wał strunowy).

2. Uproszczony (uprawa bezorkowa)

uprawa pożniwna: kultywator z redlicami typu gęsia stopka,

uprawa przedsiewna: agregat uprawowy (kulywator + wał strunowy).

3. Zerowy (siew bezpośredni) - siewnik z talerzowymi redlicami wysiewającymi i krojem tarczowym przed redlicami.

Analizą objęto 13 najczęściej występujących gatunków chwastów: samosiewy rzepaku, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, przetacznik perski, miotłę zbożową, tasznik pospolity, rumian polny, bodziszek drobny, przytulię czepną, jasnotę purpurową, perz właściwy, komosę białą i gorczycę polną.

Badania wykazały znaczne różnice w liczebności gatunków chwastów w zależności od systemu uprawy gleby i odmiany. Najbardziej zachwaszczone były uprawy z siewu bezpośredniego (ok. 55 szt./m2). Zdecydowanie słabiej rozwijały się chwasty w warunkach uprawy bezorkowej (30 szt./m2), a najsłabiej - przy tradycyjnym systemie orkowym (20 szt./m2). Dominującymi chwastami we wszystkich systemach uprawy roli były przetacznik perski i fiołek polny. Najrzadziej pojawiały się w poszczególnych systemach: przy uprawie płużnej - tasznik i perz właściwy, przy uproszczonej - perz właściwy, tasznik i gorczyca polna, a w siewie bezpośrednim - przytulia czepna, rumian polny i perz właściwy.

Wykonane badania wskazują także, że zdolność konkurencyjna odmiany w dużym stopniu uzależniona jest od systemu uprawy roli. Odmiana Satyna ograniczała liczebność badanych gatunków chwastów w większym stopniu niż pozostałe odmiany na poletkach objętych uprawą płużną i w nieco mniejszym stopniu - uprawą uproszczoną. W wypadku siewu bezpośredniego odznaczała się natomiast najmniejszą zdolnością konkurowania z chwastami spośród wszystkich odmian objętych doświadczeniem. Poletka obsiane Kohelią praktycznie w każdym systemie uprawy były jednakowo zachwaszczone. Ostka Strzelecka (jedyna badana odmiana oścista) najmniej zachwaszczona była przy płużnym systemie uprawy gleby, a najbardziej - w warunkach uprawy zerowej. Zachwaszczenie odmiany Muszelka było na porównywalnym poziomie przy uprawie płużnej i uproszczonej. Odmiana ta najsłabiej konkurowała z chwastami w warunkach siewu bezpośredniego.

Artykuł pochodzi z numeru 10/2015 miesięcznika Farmer

Zamów prenumeratę