• Ograniczenia związane ze stosowaniem terbutyloazyny są różnie interpretowane.
  • Jest sporo zamieszania w firmach dystrybucyjnych i u samych rolników jeśli chodzi o możliwości zastosowania terbutyloazyny.

Popularna substancja kukurydziana

Terbutyloazyna (często nazywana także jako terbutylazyna) jest jedną z popularniejszych substancji aktywnych jakie stosowane są w herbicydach kukurydzianych. Zastosowanie znajduje zarówno w ochronie przedwschodowej, jak i powschodowej. Często w zabiegach nalistnych występuje w duecie z nikosulfuronem tworząc kombinację o bardzo wysokim stopniu skuteczności. Główne pobranie substancji następuje przez korzenie, aczkolwiek częściowo jest także pobierana przez liście chwastów. 

O co całe zamieszanie? Otóż w wyniku przeprowadzanych konsultacji stwierdzono "ryzyko dla niemowląt i małych dzieci w pewnych warunkach stosowania wynikające z narażenia na metabolity terbutylazyny poprzez żywność i wodę pitną (...) na podstawie stosowania terbutylazyny co roku na tym samym polu w ilości 850 g/ha" (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/824). Dalej czytamy w rozporządzeniu, że w "przypadku gdy terbutyloazyna jest stosowana co roku w maksymal­nej ilości 850 g/ha, przewiduje się, że w wodach podziemnych wystąpią dwa metabolity terbutyloazyny (LM3 i LM6) w ilości powyżej 0,75 μg/l we wszystkich scenariuszach, co powoduje konieczność przeprowadzenia oceny ryzyka dla konsumentów. Oceny tej nie można było jednak przeprowadzić, ponieważ na podstawie dostępnych danych nie można było ustalić wartości referencyjnych bezpiecznych dla zdrowia".

Różne interpretacje przepisu

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/824 (1) nastąpiło prawne ograniczenie stosowania terbutyloazyny. Zapis mówi nam, że “Środek należy stosować raz na trzy lata na tym samym polu w maksymalnej dawce 850 g terbutyloazyny na hektar”. W praktyce jednak powstaje wiele nieporozumień na tym polu co do interpretacji przepisu. Zainteresowani tematem rozważali czy można podawać terbutyloazynę raz na 3 sezony na danym polu stosując maksymalną dawkę w jednym zabiegu, czy też co roku, ale w mniejszych dawkach - tak by łączna suma nie przekraczała 850 g/ha. O prawidłową interpretację poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nawet w mniejszej dawce tylko raz na 3 lata

- Terbutylazyna może być stosowania nie częściej niż jeden raz co trzy lata niezależnie od dawki - informuje Dariusz Mamiński, Radca Wydziału Prasowego Departamentu.

- Maksymalna dawka substancji czynnej dla takiego jednorazowego zastosowania nie może przekroczyć 850 g/ha - dodaje D. Mamiński.

W przypadku zastosowania niższej zgodnej z etykietą środka ochrony roślin dawki, nie ma możliwości zastosowania środka po raz drugi w okresie tych 3 lat, nawet gdyby sumaryczna ilość wprowadzanej do środowiska substancji czynnej była niższa niż 850 g/ha. Możliwe jest zastosowanie takiego środka wyłącznie jeden raz w ciągu 3 lat w dawce zgodnej z dopuszczoną w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu i nie większej niż 850 g/ha substancji czynnej

 - doprecyzowuje Dariusz Mamiński z Ministerstwa.

Informacja z MRiRW jest więc jasna i rozwiązuje problem interpretacji zapisu. Tak więc niezależnie od tego jaką dawkę zastosujemy w tym roku podając terbutyloazynę, to w latach 2024 i 2025 nie możemy podać jej już na tym samym polu. Pamiętajmy także, że jeśli w poprzednim sezonie stosowaliśmy terbutyloazynę to nie można jej podawać na tym samym polu w tym roku oraz w 2024 r.

Możliwości ochronne zawężają się

W przypadku terbutylazyny mamy możliwość jej zastąpienia w zabiegach przedwschodowych, aczkolwiek możliwości ochronne zawężają się. Oczywiście ograniczenia dotykają zwłaszcza monokultury, ale odczujemy je także przy popularnym płodozmianie (zwłaszcza w gospodarstwach hodowlanych) kukurydza - zboża - kukurydza. W takim układzie stosując terbutylazynę np. w 2023r. nie możemy jej podać ponownie w 2025r., pomimo że pomiędzy zasiewami kukurydzy na polu znalazła się np. pszenica ozima.  

Przykładowe preparaty zawierające terbutyloazynę:

Calaris 400 SC

Gardo Gold 500 SC

Lumax 537,5 SE

Metodus 650 WG

Successor Tx 487,5 SE

Sulcotrec 500 SC

Tezosar 500 SC