Przypominamy, że substancja czynna tiuram pochodzi z grupy chemicznej ditiokarbaminianów. Stosuje się ją m.in. w formie zaprawy do ograniczania chorób powodowanych przez patogeny, które bytują w glebie, a także przenoszone są z materiałem siewnym. Ma działanie powierzchniowe. Blokuje procesy oddychania i uwalniania energii.

Obecnie według wyszukiwarki środków ochrony roślin dostępnej na stronie resortu rolnictwa substancja ta stanowi bazę dla czternastu pozycji, wśród nich zapraw nasiennych w kukurydzy, zbożach i bobowatych, a także nalistnie np. w uprawach sadowniczych.

O tym, że zabraknie tej substancji pisaliśmy wcześniej TUTAJ.

Z jakiego powodu została wycofana?

- W myśl rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1500 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiuram oraz zakazu używania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierających tiuram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 254 z 10.10.2018, str.1) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 30 stycznia 2019 r., zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął stosowne zezwolenia – poinformowało nas ministerstwo rolnictwa.

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną tiuram w zależności od zastosowania – stosowanie nalistne lub zaprawa nasienna. Aktualne, dopuszczone do użycia środki ochrony roślin znajdują się w porównywarce Giełdy Rolnej.

W przypadku zapraw nasiennych minister właściwy do spraw rolnictwa, mając na uwadze art. art. 5 rozporządzania wykonawczego Komisji (UE) 2018/1500 z dnia 9 października 2018 r., ustanowił terminy:
- do 30 lipca 2019 r. – okres sprzedaży;
- do 30 stycznia 2020 r. – okres stosowania, przechowywania lub unieszkodliwiania.

W przypadku środków ochrony roślin stosowanych nalistnie:
- do 31 marca 2019 r. – okres sprzedaży;
- do 30 kwietnia 2019 r. - okres stosowania, przechowywania lub unieszkodliwiania.

- Ponadto, z uwagi na art. 3 w związku z art. 6 rozporządzania wykonawczego Komisji (UE) 2018/1500 z dnia 9 października 2018 r. wprowadzono zakaz używania (wysiewania) i wprowadzania do obrotu nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi tiuram po dniu 31 stycznia 2020 r. – podał resort.