Do zadań Komisji należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawania opinii w zakresie oceny lub uwag - podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja składać się będzie z siedmiu członków:
- jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa;
- jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska;
- jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw zdrowia;
- jednego przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych;
- jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem
działania jest ekologia;
- jednego przedstawiciela związków zawodowych rolników;
- jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem
działania jest pszczelarstwo.

Skład Komisji w nowej ustawie został poszerzony o przedstawicieli:
- Krajowej Rady Izb Rolniczych;
- organizacji społecznych, których statutowym celem jest ekologia;
- związków zawodowych rolników;
- organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest rolnictwo.

- Rozszerzenie składu Komisji, która ma być ciałem eksperckim, a więc złożonym z przedstawicieli świata nauki, o ww. przedstawicieli zmieni charakter tej Komisji. Jej decyzje mogą stać się „polityczne lub „ideologiczne" i utracą swój merytoryczny, naukowy charakter. W wypadku wprowadzenia takich zmian, zasadnym byłoby dodanie do składu Komisji przedstawiciela producentów środków ochrony roślin - komentowała jeszcze podczas prac nad ustawą Anna Tuleja z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

- Wobec powyższego związki zawodowe rolników, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ekologia lub pszczelarstwo mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin, spełniających wymagania określone w art. 13 ust. 6 ustawy o środkach ochrony roślin tj. nie pozostając w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin lub podmiotami posiadającymi pozwolenia na handel równoległy, który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie ich opinii; nie biorą udziału w opracowywaniu oceny lub uwag; będą utrzymywać w tajemnicy wszelkie informacje, wyniki badań i dane związane z opiniowanymi sprawami - informuje resort rolnictwa.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania dodatkowe:
- posiadali co najmniej tytuł naukowy doktora (wskazanie dorobku naukowego);
- wykazywali znajomość problematyki produkcji rolniczej, w tym zasad rejestracji środków ochrony roślin;
- posiadali znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizowanie dokumentacji technicznej z zakresu właściwości fizykochemicznych lub metod analitycznych lub toksykologii lub pozostałości lub losu i zachowania w środowisku lub ekotoksykologii lub skuteczności działania środków ochrony roślin.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 27 maja 2013 r. - podało MRiRW.