Zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji. Została rozszerzona tam liczba jednostek upoważnionych do wystawiania producentom rolnym, ubiegającym się o certyfikat potwierdzający stosowanie integrowanej produkcji, zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin oraz metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednostki to:
- Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
- Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie,
- Eurocontrol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- Silliker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W wypadku kontroli metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych dochodzi jeszcze okręgowa stacja chemiczno-rolnicza.