Zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony roślin zboża ozime należy odchwaścić już jesienią, aby od samego początku zapewnić im jak najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju. Zabieg wiosenny powinien jedynie stanowić korektę oprysków jesiennych. W praktyce jednak często zdarzają się sytuacje, gdy oprysk wiosenny jest pierwszym zabiegiem w ochronie ozimin przed chwastami. Zdarza się to m.in. na późno obsianych polach, na których zbyt krótki okres od siewu do ustania wegetacji roślin nie pozwolił na stosowanie herbicydów jesienią. W przypadku, gdy wykonano opryski jesienią, należy liczyć się z tym, że mogą czasami okazać się niewystarczające. Wschody chwastów są rozciągnięte w czasie w zależności od właściwości danego gatunku i przebiegu pogody. Ponadto chwasty występujące w zbożach ozimych mają zdolność do kiełkowania w temperaturach niższych niż uprawiana roślina – niewiele powyżej 0°C, a miotła zbożowa kiełkuje nawet pod śniegiem. W takim przypadku potrzebna będzie korekta zabiegu jesiennego. Zabieg korygujący ma na celu zniszczenie nowych wschodów chwastów lub ewentualnie tych, które na skutek źle dobranego środka lub niepoprawnie wykonanego zabiegu nie zostały wyeliminowane jesienią. Egzemplarze ze wschodów wiosennych znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych i łatwo można sobie z nimi poradzić, stosując tańsze środki i niższe z zalecanych dawek. Nie powinno się jednak zwlekać z wykonaniem oprysku, ponieważ wczesna wiosna to okres, kiedy chwasty rosną bardzo intensywnie i szybko osiągają fazy, w których są mniej wrażliwe na herbicydy.

Uwaga na przerzedzone zasiewy

Warunki klimatyczne w Polsce są zróżnicowane terytorialnie. Podczas gdy w regionie południowo-zachodnim panują łagodne zimy, we wschodniej części kraju okresy zimowe charakteryzują się ostrzejszym przebiegiem pogody. W czasie tegorocznej zimy wystąpiły okresy silnych mrozów, podczas których temperatura powietrza w niektórych regionach spadła nawet poniżej -20°C. Na polach pozbawionych okrywy śnieżnej spowodowało to słabe przezimowanie zbóż, skutkujące przerzedzeniem plantacji i osłabieniem kondycji pozostałych roślin. Przerzedzone i osłabione zboża nie stanowią już znaczącej konkurencji, w związku z czym w łanie panują warunki korzystne do wzrostu i rozwoju chwastów, które dzięki temu silnie się rozrastają i opanowują puste przestrzenie. W takiej sytuacji liczebność chwastów oraz stopień ich zaawansowania w rozwoju wymuszają potraktowanie wiosennego oprysku jako zasadniczego zabiegu chwastobójczego, a nie jako korekty. W przypadku przerzedzonych przez mróz upraw nie można w żadnym wypadku oszczędzać na ochronie plantacji przed chwastami, lecz podjąć radykalne, chociaż kosztowne kroki mające na celu zminimalizowanie strat wynikających z silnej konkurencji ze strony chwastów. Należy liczyć się z tym, że trzeba będzie zastosować herbicydy droższe, ale skuteczne w stosunku do bardziej wyrośniętych chwastów. Zastosowany środek powinien mieć również szerokie spektrum zwalczanych gatunków lub należy zastosować którąś z zalecanych mieszanin zbiornikowych herbicydów. Również wybór dawki środka powinien być jednoznaczny – tylko maksymalna zalecana dawka, ponieważ niższa może skutkować niepełnym zniszczeniem chwastów. Jeśli producent w etykiecie opakowania herbicydu podaje informację, że przy silnym zachwaszczeniu zaleca się dodatek adiuwantu, to należy również dostosować się do tego zalecenia. Korzystne jest, o ile pozwolą na to warunki, wykonanie oprysku nawet na przedwiośniu, aby nie dopuścić do dalszego rozrastania się chwastów. 

W czasie tegorocznej zimy wystąpiły okresy silnych mrozów. Na polach pozbawionych okrywy śnieżnej mogło to przyczynić się to przerzedzenia plantacji i osłabienia kondycji pozostałych roślin. Przerzedzone i osłabione zboża nie stanowią już znaczącej konkurencji dla chwastów. Wymusza to potraktowanie wiosennego oprysku jako zasadniczego zabiegu chwastobójczego, a nie jako korekty
W czasie tegorocznej zimy wystąpiły okresy silnych mrozów. Na polach pozbawionych okrywy śnieżnej mogło to przyczynić się to przerzedzenia plantacji i osłabienia kondycji pozostałych roślin. Przerzedzone i osłabione zboża nie stanowią już znaczącej konkurencji dla chwastów. Wymusza to potraktowanie wiosennego oprysku jako zasadniczego zabiegu chwastobójczego, a nie jako korekty

Niezależnie od tego, czy wykonano jesienne zabiegi czy też nie, wczesną wiosną należy wykonać lustrację pól, aby ocenić skład gatunkowy chwastów, ich liczebność oraz fazy rozwojowe, w jakich się znajdują. Przeprowadzona ocena będzie stanowić podstawę wyboru herbicydu najbardziej odpowiedniego do stanu zachwaszczenia. W pierwszej kolejności powinno nam zależeć na zniszczeniu chwastów występujących najliczniej oraz najbardziej groźnych dla zbóż. Należy również pamiętać o tym, że niezależnie od przebiegu pogody zimą i związanego z nim stanu zachwaszczenia nie należy zwlekać z wykonaniem zabiegu i opryskać rośliny na tyle wcześnie, nA ile pozwolą na to warunki pogodowe.

Typowe chwasty zbożowe 

W Polsce zboża stanowią więcej niż 70 proc. w strukturze zasiewów, w związku z czym dominują płodozmiany zbożowe. Sprzyja to nagromadzeniu gatunków chwastów typowych dla tej grupy roślin uprawnych. Najbardziej rozpowszechnionym na terenie Polski i wysoce konkurencyjnym dla zbóż ozimych chwastem jednoliściennym jest miotła zbożowa. Spośród gatunków jednoliściennych równie silnymi zdolnościami konkurencyjnymi odznacza się wyczyniec polny. W odróżnieniu od miotły zbożowej występuje on jednak lokalnie, m.in. na Żuławach Wiślanych, na wschodzie kraju, a ostatnio coraz częściej pojawia się na terenach nizinnych i południowo-zachodnich.

Bogata oferta herbicydów do odchwaszczania zbóż umożliwia wybór środka na każdy rodzaj zachwaszczenia. Z drugiej strony wprowadzenie w ostatnich latach do obrotu dużej ilości generyków spowodowało, że na rynku jest wiele herbicydów o takim samym składzie, co przy braku stosownej wiedzy może utrudnić wybór stosownego produktu. Do stosowania w zabiegach wiosennych zarejestrowanych jest wiele herbicydów, w związku z czym w tabeli ograniczono się tylko do przykładowych produktów zawierających określoną substancję aktywną lub ich mieszaniny. Podano również terminy ich aplikacji oraz gatunki zbóż, w których można dane herbicydy stosować.

Dobór substancji czynnej

Programy odchwaszczania zbóż ozimych dostosowane są do dwóch typów zachwaszczenia – na chwasty jedno- i dwuliścienne oraz tylko na chwasty dwuliścienne. Istnieje jedynie kilka herbicydów, które niszczą wyłącznie chwasty jednoliścienne (tab.). Są one oparte na dwóch substancjach czynnych, jak: pinoksaden i fenoksaprop-P-etylu i zwalczają miotłę zbożową oraz wyczyńca polnego aż do końca ich krzewienia. Herbicydy zawierające pinoksaden nie mają zarejestrowanych mieszanin ze środkami zwalczającymi chwasty dwuliścienne, w związku z czym w celu ich zniszczenia należy wykonać oddzielny zabieg.

Herbicydy zawierające fenoksaprop-P-etylu można stosować łącznie z niektórymi środkami do zwalczania dwuliściennych, jak np.: Sekator 125 OD. Należy jednak pamiętać, że mieszanin tych nie można aplikować w fazie późniejszej niż 4-6 liści chwastów jednoliściennych. W tabeli przedstawiono również przykładowe herbicydy do łącznego zwalczania chwastów 1- i 2-liściennych. W grupie tej znajdują się produkty jednoskładnikowe, zawierające m.in.: chlorotoluron, chlorosulfuron, piroksysulam. Produkty zawierające piroksysulam są efektywne w niszczeniu miotły zbożowej nawet pod koniec jej krzewienia. Należy je aplikować wyłącznie z adiuwantami Atpolan Bio 80 EC lub Olstick 90 EC, a zabieg można przeprowadzić wtedy, gdy przewidywana minimalna dobowa temperatura w okresie 6 dni po opryskaniu roślin wynosi nie mniej niż 6°C.

Herbicydy zawierające propoksykarbazon sodu są wysoce skuteczne w stosunku do chwastów jednoliściennych, jednak tylko w niewielkim zakresie zwalczają gatunki dwuliścienne – głównie chwasty z rodziny krzyżowych (samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity, stulicha psia). W związku z powyższym nie sprawdzą się przy bardziej problematycznym zachwaszczeniu dwuliściennymi. Ich zaletą jest również fakt, że ograniczają wzrost i rozwój perzu właściwego w zbożach.

Znacznie większe możliwości daje stosowanie herbicydów dwu- i trójskładnikowych. Propoksykarbazon sodowy w mieszaninie z jodosulfuronem metylosodowym również wykazuje wysoką skuteczność w stosunku do wyrośniętej miotły zbożowej, a ponadto niszczy niektóre dwuliścienne, m.in.: przytulię czepną, gwiazdnicę pospolitą i rumian polny. Można go stosować w niskiej temperaturze bez ryzyka spadku skuteczności, jeśli nadal trwa wegetacja chwastów. Do stosowania w niskich temperaturach nadają się również herbicydy oparte na chlorotoluronie, np. Lentipur Flo 500 SC i Tolurex 500 SC, które skutecznie działają nawet w temperaturach bliskich 0°C. Oprócz miotły zbożowej i wyczyńca polnego zwalczają chabra bławatka, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, rumiana polnego, tobołki polne.