Stało się to na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/795 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej alfa-cypermetryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

- Dyrektywą Komisji 2004/58/WE(2)włączono alfa-cypermetrynę jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG(3). Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1690(4)odnowiono zatwierdzenie substancji czynnej alfa- cypermetryna jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia. W związku z tym wspomniana substancja czynna została wymieniona w części E załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011(5). Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1690 do dnia 30 października 2020 r.wnioskodawca zobowiązany był przedłożyć Komisji, państwom członkowskim i Urzędowi informacje potwierdzające dotyczące profilu toksykologicznego niektórych metabolitów. Ponadto w odniesieniu do trzech innych punktów wymagane były informacje potwierdzające w innych terminach określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1690. W październiku 2020 r. wnioskodawca poinformował Komisję, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy i Urząd, że nie przedłoży danych potwierdzających w odniesieniu do żadnego z czterech punktów, w odniesieniu do których zwrócono się o informacje potwierdzające. W związku z tym należy wycofać zatwierdzenie tej substancji czynnej – wynika z rozporządzenia, które wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Do kiedy będzie można stosować środki opierające się o tę substancję czynną?

Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające alfa-cypermetrynę jako substancję czynną najpóźniej do dnia 7 grudnia 2021 r. Dodatkowy okres na zużycie zapasów musi upływać najpóźniej 7 grudnia 2022 r.

Gdzie stosowana jest alfa-cypermetryna?

Alfa-cypermetryna to substancja z grupy chemicznej pyretroidy. Wykorzystywana jest do zwalczania szkodników o aparacie gębowym gryzącym oraz kłująco-ssącym w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych oraz w szkółkach leśnych. Aplikuje się ją w takich uprawach jak: rzepak, pszenica ozima, jęczmień jary, groch jadalny, fasola, kapusta głowiasta.

Zwalcza głównie gąsienice motyli, błonkówek oraz chrząszczy. Działa na takie szkodniki jak np: skrzypionki, mszyce, chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik.

Na agrofagi działa ona kontaktowo i żołądkowo, a na roślinie wykazuje działanie systemiczne. Optymalna temperatura potrzebna do stosowania alfa-cypermetryny wynosi poniżej 20°C.

Środki, które zawierają alfa-cypermetrynę to np. A-Cyper 100 EC, Alciper 100 EC, AlfaCyper 100 EC, Alfastop 100 EC, Cyper-Fas 100 EC, Fastac 100 EC, Fastac Active 050 ME, Fiesta 100 EC, Proalfacypermetrin.