Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało szereg zmian w prawodawstwie krajowym. Stając się jej członkiem, zobowiązaliśmy się przyjąć i przestrzegać przepisy obowiązujące w krajach Wspólnoty. Wprowadzenie jednolitych zasad pociągnęło za sobą również wiele zmian w części przepisów dotyczących środków ochrony roślin.

Ocena Komisji

Komisja Europejska prowadzi ocenę substancji aktywnych wchodzących w skład pestycydów pod względem ich wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko. Po zakończeniu takiej oceny Komisja podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub zabronieniu danej substancji do stosowania w środkach ochrony roślin. W wyniku tej weryfikacji wiele preparatów zostało już wycofanych z rynku i na pewno jeszcze niemało będzie zabronionych w ciągu kilku najbliższych lat. Przed 1 maja 2004 r. w Polsce zarejestrowanych było blisko 1200 środków, teraz jest ich niewiele ponad 850.

Kłopoty w kukurydzy

Rok 2007 przyniesie również sporo zmian na rynku środków ochrony roślin. W grudniu 2006 roku weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej o niedopuszczeniu do stosowania w pestycydach alachloru. Substancja ta jest używana do zwalczania chwastów w rzepaku i kukurydzy. Herbicydy zawierające tę substancję, takie jak: Alanex 480 EC, Lasso 480 EC, Lasso MT 480 CS, Pronap 400 EC, zostaną wycofane do 18 czerwca 2007 r.

Ponadto po akcesji w 2004 r. Polska uzyskała tzw. warunkowe pozwolenie na stosowanie niektórych substancji aktywnych zabronionych już w Unii Europejskiej. Komisja Europejska zezwoliła na stosowanie ich w ściśle określonych uprawach do 30 czerwca 2007 r. Sprawa ta dotyczy powszechnie używanych substancji, takich jak: atrazyna, symazyna, azakonazol, bensultop, chlorfenwinfos, cykloat, imazapyr, iminoktadyna, naptalam, prometryna, terbacyl, endosulfan.

Spośród wyżej wymienionych substancji największe znaczenie w ochronie upraw rolniczych niewątpliwie ma atrazyna. Jej wycofanie z pewnością zmartwi wielu producentów kukurydzy, ponieważ z półek sklepowych znikną takie herbicydy, jak: Aspekt 500 SC, Atranex 500 SC, Atranex 80 WP, Atranex 90 WG, Atrasan 500 SC, Azoprim 50 WP, Gesaprim 90 WG, Laddok 400 SC, Luxprim 400 SC, Maizine 500 SC, Merlin Super 537 SC, Primextra Gold 720 SC, Tazastomp 500 SC. Atrazyna jest najpowszechniej stosowaną substancją aktywną wykorzystywaną do ochrony kukurydzy przede wszystkim ze względu na niską cenę w porównaniu do innych herbicydów. Ponadto charakteryzuje się ona wysoką selektywnością w stosunku do rośliny uprawnej oraz daje zadowalający efekt chwastobójczy przy jednokrotnym zabiegu. Jednak ma też wiele wad. Przede wszystkim bardzo długo zalega w glebie, co oprócz niekorzystnego wpływu na środowisko utrudnia dobór roślin następczych. Poza tym częste stosowanie produktów zawierających tę substancję (zwłaszcza na polach, gdzie uprawia się kukurydzę w monokulturze) powoduje uodparnianie się niektórych gatunków chwastów (np. komosy białej, chwastnicy jednostronnej, szarłatu szorstkiego) na jej działanie.

Szeroki zasięg

Skreślenie z listy środków zawierających atrazynę i alachlor pozostawia jeszcze duży wybór na rynku herbicydów stosowanych w uprawie rzepaku i kukurydzy, aczkolwiek na pewno droższych. Dlatego należy szukać takich rozwiązań i sposobów ochrony herbicydowej, aby koszty te ograniczyć. Taką możliwość daje między innymi stosowanie preparatów o szerokim spektrum niszczenia chwastów (zarówno jedno- jak i dwuliściennych) przy wykonywaniu tylko jednego zabiegu w sezonie. Ponadto dawki herbicydów można zmniejszyć przez stosowanie ich łącznie z adiuwantami. Jednak nie wszystkie preparaty są zalecane w mieszaninie ze środkami wspomagającymi ich działanie. Ważna jest również identyfikacja chwastów na polu i właściwe dobranie produktu do potrzeb. Należy także pamiętać, aby opryskać uprawy we wskazanym w etykiecie terminie i fazie rozwojowej chwastów. Dlatego przed zakupem środka warto dobrze się zastanowić i zapoznać ze wskazaną w etykiecie listą chwastów wrażliwych i odpornych oraz sposobem stosowania. Wybór pozostanie jeszcze całkiem spory.

Do ochrony kukurydzy dostępne będą:

  • do zwalczania chwastów dwuliściennych: Aminopielik Gold 530 EW, Bromotril 250 SC, Cambio 410 SL, Chwastox Turbo 340 SL, Dikamba 480 SL, Emblem 20 WP, Lontrel 300 SL, Harmony 75 WG, Linurex 50 WP;
  • do niszczenia zarówno dwu-, jak i niektórych jednoliściennych: Faworyt 300 SL, Guardian 840 EC, Guardian Max 840 EC, Maister 310 WG, Merlin 750 WG, Milagro 040 SC, Milagro Extra 060 SC, Mustang 306 SE, Trophy 786 EC, Trophy 840 EC, Panida 330 EC, Titus 25 WG;
  • do zwalczania chwastów jednoliściennych: Dual Gold 960 EC, Focus Ultra 100 EC.

Do niszczenia chwastów w uprawie rzepaku będzie dostępnych ponad 30 herbicydów:

  • chwasty dwuliścienne: Cliophar 300 SL, Faworyt 300 SL, Lontrel 300 SL, Satecid 65 WP;
  • zarówno dwu-, jak i niektóre jednoliścienne: Brasiherb 400 CS, Butisan 400 SC+ Command 480 EC, Butisan Star 416 SC, Command 360 CS, Command 480 EC, Command Top 375 CS, Colzor Trio 405 EC, Devrinol 450 SC, Devrinol Top 375 CS, Fuego 500 SC, Galera 334 SL, Kalif 480 EC, Metazanex 500 SC, Nimbus 283 SE, Kerb 50 WP, Triflurotox 250 EC, Triflurotox 480 EC, Triflur 480 EC, Trifsan 480 EC;
  • chwasty jednoliścienne: Agil 100 EC, Focus Ultra 100 EC, Fusilade Forte 150 EC, Gallant Plus 104 EC, Gramon 050 EC, Leopard 05 EC, Pantera 040 EC, Perenal 104 EC, Targa Super 05 EC, Select Super 120 EC.

Zmiany w insektycydach

Zmiany na rynku środków w znacznie mniejszym stopniu dotyczyć będą insektycydów. Spośród preparatów owadobójczych stosowanych w uprawach rolniczych wykreślone z rejestru zostaną Bancol 50 WP i Bancol Super 500 SC (substancja aktywna bensultop), używane do zwalczania stonki ziemniaczanej w uprawie ziemniaków. Jednak w tym przypadku wycofanie tych dwóch produktów nie powinno wpłynąć istotnie na wzrost kosztów zabiegów ochrony ziemniaków. Na rynku pozostaje wiele preparatów, w tym również o zbliżonej skuteczności i cenie, takich jak: Apacz 50 WG, Bulldock 025 EC, Chlormezyl 500 EC, Cotnion-Metyl 200 EC, Cyperkill Super 25 EC, Decis 2,5 EC, Decistab TB, Decis Protach 015 EW, Enduro 258 EC, Fastac 100 EC, Fury 100 EW, Furadan 5 GR, Gaucho 350 FS, Karate Zeon 050 CS, Marshal 250 EC, Nomolt 150 SC, Nurelle D 550 EC, Nurelle Max 515 EC, Patriot 2,5 EC, Patriot 100 EC, Prestige 290 FS, Rapid 060 CS, Ripcord Super 050 EC, Sumi-Alpha 050 EC.

Wycofywanie trwa

Niewykluczone, że w tym roku zostaną jeszcze wycofane inne preparaty poza wskazanymi w tym artykule, ponieważ Komisja Europejska cały czas ocenia substancje aktywne i jest bardzo prawdopodobne, że dla niektórych z nich wyda decyzje zabraniające ich stosowania. Ponadto duża cześć środków została dopuszczona pod koniec lat 90. Zważywszy na fakt, że zezwolenia te zostały wydane na 10 lat, w ciągu najbliższych 3 lat straci ważność około 300 środków. A ponieważ po wejściu Polski do Unii Europejskiej diametralnie wzrosły wymagania i zwiększył się zakres badań, jakie musi przedstawić wnioskodawca w celu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin, ministerstwo rolnictwa wydaje znacznie mniej decyzji niż przed 1 maja 2004 r. I tak na przykład w minionym roku dopuszczono do obrotu zaledwie 46 preparatów. W większości są to środki przeznaczone do stosowania w uprawach zbóż, kukurydzy i rzepaku.

Dlatego pewne jest, że do skutecznej ochrony podstawowych upraw w Polsce, takich jak: zboża, kukurydza, rzepak, ziemniaki czy buraki cukrowe, środków ochrony roślin nie zabraknie, ale znacznie zmniejszy się wybór na rynku.
  
Autorka jest doktorantką na SGGW w Warszawie

Źródło: "Farmer" 06/2007