Flutriafol to związek z popularnej grupy chemicznej triazoli (inhibitory biosyntezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI- DMI, grupa FRAC 3).

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/726 z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych Adoxophyes orana granulovirus i flutriafol (Dz. Urz. UE L 155 z 5.5.2021, str. 20—22) ustanowiło termin wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnej flutriafol na dzień 31 maja 2021 r. – podał resort rolnictwa.

W związku z powyższym termin wycofania zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna wyznacza się na 31 października 2021 r.

Do kiedy zużycie flutriafol?

Terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, zawierających substancję czynną flutriafol, są następujące:
- środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 31 października 2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 30 kwietnia 2022 r.;
- środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 31 października 2021 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jakie środki zawierają flutriafol?

Są to trzy preparaty: Askalon 125 SC, Favosar 125 SC i Impact 125 SC. Stosowane są one w uprawach zbóż np. pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym czy jęczmieniu jarym, ale też i w uprawie rzepaku.