Kontrole prawidłowości stosowania środków ochrony roślin, a w tym kontrole integrowanej ochrony roślin prowadzone są od roku 2014 w oparciu o podstawy statystyczne. Kontrole zostały przeprowadzone w podziale na trzy grupy uprawowe: orne, warzywnicze, sadownicze i przedziale powierzchni dla upraw ornych: 1-10 ha, 10-50 ha, powyżej 50 ha, a dla upraw warzywniczych i sadowniczych: 0,2-3 ha, 3-10 ha, powyżej 10 ha. Ustalono w oparciu o podstawy statystyczne wykonanie 20 tys. kontroli gospodarstw w zakresie prawidłowości stosowania ŚOR, a w tym kontroli integrowanej ochrony roślin. Ustalona liczba kontrolowanych gospodarstw stanowi ok. 1,4% całkowitej liczby gospodarstw powyżej 1 ha. Sprawdzano warunki bezpieczeństwa stosowania, przechowywania ŚOR, posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, spełnienie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania ŚOR oraz jego kalibracji w czasie gdy były wykonywane zabiegi, stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin.

Sprawdzając stosowanie się do zasad integrowanej ochrony roślin kontrola obejmowała m.in.: płodozmian, agrotechnikę uprawy, stosowanie odmian tolerancyjnych/ odpornych, biologiczne i mechaniczne zwalczanie organizmów szkodliwych, zrównoważone nawożenie, wapnowanie, nawadnianie, stosowanie selektywnych ŚOR, ograniczanie liczby zabiegów, redukcję dawek, przemienne stosowanie substancji czynnych.

Wyniki z kontroli zostały przedstawione przez Tadeusza Kłosa, głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa podczas 55 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu Państwowego Instytutu Badawczego. Kontroli do 31 grudnia 2014 poddano 23 575 podmioty, w wyniku których PIORiN stwierdził 1489 nieprawidłowości, co stanowiło 6 proc. badanego ogółu. Największą liczbę nieprawidłowości, bo 385 stwierdzono przy użycie ŚOR niezgodnym z zakresem stosowania, co niestety wynika z ograniczonej rejestracji środków dopuszczonych do stosowania w ochronie w danej uprawie. Kolejne nieprawidłowości wynikają z dokumentacji dotyczącej stosowania ŚOR i stwierdzono 368 takich przypadków. W wyniku kontroli wskazano, że 289 podmiotów nie miało wymaganego aktualnego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu, a 300 nie posiadało badań dotyczących sprawności technicznej sprzętu do wykonywania zabiegów.

Znacząca liczba kontrolowanych gospodarstw stosuje się do metod integrowanej ochrony roślin, 95 proc monitoruje swoje uprawy w kierunku organizmów szkodliwych. Ponad 90 proc stosuje płodozmian, przestrzega zasad agrotechniki, stosuje zrównoważenie nawożenie wapnowanie i nawadnianie. Blisko 90 proc. czyści i dezynfekuje maszyny i sprzęt. Blisko 85 proc. stosuje odmiany odporne/ tolerancyjne i korzysta z dostępnych opracowań naukowych, danych meteorologicznych. Nieco ponad 80 proc walczy biologicznie i mechanicznie z organizmami szkodliwymi.