Stosowanie glifosatu jest obecnie dozwolone w UE do 15 grudnia 2023 r. Ocena ryzyka przeprowadzona przez państwa członkowskie, a następnie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), została wykonana w ramach procesu prawnego dotyczącego odnowienie zezwolenia na jego stosowanie w Europie.

Wyniki oceny glifosatu

W 2022 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przeprowadziła ocenę zagrożeń co do glifosatu i stwierdziła, że ​​nie spełnia on naukowych kryteriów aby zostać sklasyfikowanym jako substancja rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość. EFSA wykorzystała tą klasyfikację, do celów unijnej oceny ryzyka dotyczącego glifosatu.

-Jest to najbardziej wszechstronna i przejrzysta ocena pestycydu, jaki EFSA i państwa członkowskie UE kiedykolwiek przeprowadziły, biorąc pod uwagę tysiące badań powiązanych ze zdrowiem ludzi i zwierząt oraz środowiskiem – podkreślają autorzy raportu.

W komunikacie publikowanym przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, czytamy

Ocena wpływu glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska nie zidentyfikowała krytycznych obszarów budzących obawy. Problem jest definiowany jako krytyczny, gdy dotyczy wszystkich proponowanych zastosowań pestycydu w trakcie oceny (np. zastosowania przedsiewnego, pożniwnego itp.), uniemożliwiając w ten sposób jego zatwierdzenie lub odnowienie – podaje EFSA.

Urząd dodaje jednak, że w ramach oceny ryzyka zidentyfikowano wysokie długoterminowe ryzyko dla ssaków w 12 z 23 proponowanych zastosowań glifosatu.

Punkty do ponownego rozpatrzenia

Nierozstrzygnięte kwestie obejmują między innymi brak informacji na temat toksyczności jednego ze składników obecnych w preparacie na bazie glifosatu, co jest potrzebne do zakończenia oceny ryzyka tego preparatu.

Kolejnym punktem pozostawionym do analizy, była ocena ryzyka związanego z dietą konsumentów. - Nie można było zakończyć oceny ryzyka ze względu na niepełne dane o ilościach pozostałości glifosatu w uprawach takich jak marchew, sałata i pszenica. Nie oczekiwano, że doprowadzi to do przekroczenia toksykologicznego poziomu bezpieczeństwa, a zatem nie zidentyfikowano żadnych krytycznych obaw – wskazuje EFSA.

W aspekcie różnorodności biologicznej, eksperci uznali, że zagrożenia związane z zastosowaniem glifosatu są złożone i zależą od wielu czynników. -Dostępne informacje nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków na temat tego punktu oceny ryzyka, a osoby zarządzające ryzykiem mogą rozważyć środki łagodzące – podano.

Badano także wpływ glifosatu pod kątem neurotoksyczności. - Nic nie wskazuje na to, aby glifosat miał taki potencjał. Jednak dane z literatury publicznej wykazują skutki neurotoksyczności rozwojowej. We wnioskach wzywa się wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w tej sprawie – podsumowano.

Co dalej z glifosatem?

Wyniki publikowane przez EFSA, zostaną wykorzystane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie do podjęcia decyzji o utrzymaniu glifosatu na unijnym wykazie zatwierdzonych pestycydów.

Po zakończeniu tego procesu, na stronie internetowej EFSA zostaną opublikowane wnioski i dokumenty uzupełniające. W lipcu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, ma ostatecznie zakończyć proces oceny glifosatu. Z kolei dokumenty uzupełniające, mają zostać rozpowszechnione między końcem sierpnia, a połową października 2023 r.

Następnie Komisja Europejska przedłoży państwom członkowskim projekt sprawozdania w sprawie odnowienia i raport rozszerzający. Projekt rozporządzenia określa, czy zatwierdzenie glifosatu może zostać przedłużone. Wówczas przedstawiciele państw członkowskich UE zagłosują o rozszerzenie lub brak odnowienia autoryzacji, w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz