Każdy rolnik powinien posiadać wiedzę na temat wody jakiej stosuje do zabiegów ochrony roślin. Szczególnie ważne jest dla niego, by znał odczyn oraz twardość wody.

Tutaj rodzi się pytanie po co mu ta wiedza. Otóż liczne badania wykazały, że pH wody oraz jej twardość mają bardzo duży wpływ na skuteczność przeprowadzanych zabiegów, szczególnie wrażliwe na pH jak i twardość wody są herbicydy. Spotykając się z rolnikami często trafiamy na przypadki gdy wykonany zabieg nie przyniósł spodziewanego efektu właśnie z powodu bardzo wysokiej twardości wody czy niewłaściwego pH.

Twardość wody możemy podzielić na twardość węglanową oraz twardość niewęglanową. Obie stanowią tak zwaną twardość ogólną. Twardość węglanowa jest wywoływana przez obecność węglanów,  wodorowęglanów oraz wodorotlenków magnezu, wapnia. Twardość niewęglanowa to występowanie w wodzie innych związków takich jak siarczany czy chlorki. Zakłada się, że suma jonów wapnia, magnezu, sodu powyżej 200mg/l może już mieć negatywny wpływ na jakość cieczy roboczej, a co za tym idzie obniżenie skuteczności wykonywanego zabiegu.

Spadek skuteczności zabiegów cieczą roboczą opartą na wodzie o zbyt wysokiej twardości czy też pH ma ścisły związek ze zjawiskiem dysocjacji. Dysocjacja to proces w którym cząsteczki różnych związków rozpadają się na dodatnie kationy i ujemne aniony. To właśnie te jony wiążąc się z substancjami mineralnymi zawartymi w wodzie tworzą związki które nie tylko mają słabszą aktywność, ale często nie wykazują jej wcale. W przeniesieniu na realia zabiegów ochrony roślin, możemy powiedzieć, że im większa jest twardość wody, tym niższa skuteczność zabiegów Pamiętajmy, że również pH wody miewa często negatywny wpływ na wiele środków ochrony roślin. Obniżone wchłanianie herbicydów, przyspieszony rozpad niektórych substancji aktywnych czy ich dezaktywacja. Problem odczynu wody dotyczy zarówno herbicydów jak i insektycydów czy fungicydów.

Jak poprawiać skuteczność zabiegów ochrony roślin?

Rolnicy od lat znają i stosują różnego rodzaju zabiegi które obniżają poziom pH wody. Jednym z takich działań jest stosowanie siarczanu amonu, czy różnego rodzaju kwasów Niestety większość tego typu zabiegów działa tylko połowicznie. Zmniejsza np. pH nie mając wpływu na twardość węglanową i niewęglanową.

Innym ze sposobów jest stosowanie wody deszczowej, to wiąże się jednak z uzależnieniem od ilości opadów, oraz z potrzebą magazynowania deszczówki. Specjalistyczne filtry, czy też odwrócona osmoza to kolejny wydatek wiążący się z zakupem specjalistycznych, kosztownych  urządzeń.

Coraz wyższa świadomość rolników odnośnie zabiegów ochrony roślin spowodowała pojawienie się na rynku produktów z grupy adiuwantów. Jednym z czołowych produktów na rynku kondycjonerów wody jest LIGNUM PLUS. To wysoce specjalistyczny produkt łączący ze sobą nie tylko funkcję regulacji pH czy wiązania jonów magnezu, wapnia, ale także znacznie podnoszący wchłanianie, zabezpieczający przed spłukaniem cieczy z powierzchni liścia, pozwalający regulować ilość cieczy roboczej, zmniejszający napięcie powierzchniowe, poprawiający penetrację substancji w roślinie. LIGNUM PLUS to bez wątpienia jeden z najwydajniejszych produktów podnoszących jakość wykonywanych zabiegów.  Zawartość barwnika, pozwala na szybkie przygotowanie cieczy bez potrzeby zakupu drogich urządzeń pomiarowych. Nasi doradcy są w stanie przeprowadzić badanie wody u każdego zainteresowanego rolnika. Posiadają oni wiedzę oraz potrzebne narzędzia by ustalić jakość wody oraz wyznaczyć ilość potrzebnego kondycjonera do danego zabiegu ochrony roślin.

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości danych: imię i nazwisko, tel. oraz woj.