W okresie siewu rzepaku ozimego – II i III dekada sierpnia – coraz częściej panują wysokie temperatury i narasta susza glebowa. Dodatkowo przygotowując z konieczności głęboką uprawę gleby do siewu, przesuszamy jej wierzchnią warstwę. W takich warunkach działanie stosowanych przedwschodowo herbicydów doglebowych bywa zawodne. Przyczyną tego stanu rzeczy jest głównie niska wilgotność gleby uniemożliwiająca dotarcie substancji czynnych do chwastów i ich pobranie w odpowiedniej ilości. Na glebie przesuszonej krople cieczy opryskowej o dużym napięciu powierzchniowym słabo zwilżają powierzchnię, pozostają na powierzchni gleby i nie wnikają w strefę kiełkowania chwastów. Z drugiej jednak strony nadmierne opady po zabiegu mogą przemieścić substancję czynną w głąb profilu glebowego, poza strefę kiełkowania chwastów – do strefy korzeniowej roślin uprawnych, powodując ich uszkodzenia.

Czy taką niekorzystną sytuację można przynajmniej częściowo poprawić? W pewnym zakresie tak. Jednym ze sposobów jest aplikacja herbicydu bezpośrednio po uprawie gleby i siewie rzepaku. Resztki wydobytej wilgoci pozwolą na działanie herbicydu doglebowego. Czasem jednak to nie wystarczy i wówczas warto rozważyć zastosowanie specjalistycznego adiuwantu. Na rynku takich produktów jest już bardzo wiele. Warto wiedzieć, że rolę adiuwantu mogą pełnić także niektóre nawozy mineralne. W praktyce coraz częściej rolnicy sięgają w tym celu po roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM).

RSM jako adiuwant

Nawóz ten charakteryzuje się bowiem bardzo silnymi właściwościami higroskopijnymi, czyli ma zdolność do chłonięcia i długiego utrzymywania wody zawartej w powietrzu. W przypadku herbicydów doglebowych higroskopijne właściwości RSM, zwłaszcza stosowanego w dawkach nawozowych (100 i więcej litrów na ha), mogą złagodzić niedostateczną ilość wody w glebie i poprawić działanie herbicydów przedwschodowych. Taka właściwość RSM może sprzyjać ich dłuższemu utrzymywaniu się w wierzchniej warstwie gleby oraz lepszej dostępności dla kiełkujących i wschodzących chwastów. Zastosowany przedwschodowo RSM w rzepaku jest także źródłem azotu. Dzięki łącznej aplikacji uzyskuje się również korzyści organizacyjne (osiągnięcie dwóch celów w jednym zabiegu).

Niestety, brakuje badań naukowych w tym zakresie. Kilka publikacji możemy znaleźć w przypadku przedwschodowego odchwaszczania kukurydzy. Sporo jednak sygnałów płynie od rolników – praktyków.

Zdaniem eksperta
prof. Zenon Woźnica, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W świetle badań naukowych wielokrotnie wykazano, że istnieje możliwość łącznego stosowania RSM w dawce nawozowej (RSM 100 l/ha + woda 100 l/ha) z wieloma herbicydami doglebowymi. Jednak większość badań naukowych dotyczy uprawy kukurydzy. W doświadczeniach polowych z odchwaszczaniem tej uprawy, prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w latach 2015-2016, łączono aplikację RSM z herbicydem doglebowym Adengo 315 SC (mieszanina tienkarbazonu metylowego z izoksaflutolem). Obecność RSM w cieczy opryskowej nie wpłynęła jednak na zwiększenie niskiej skuteczności chwastobójczej herbicydu zastosowanego w dawce obniżonej o 37,5 proc. w stosunku do dawki zalecanej. Możliwość taką i uzyskanie zdecydowanie wyższej skuteczności chwastobójczej – na poziomie dawki zalecanej badanego herbicydu – gwarantowały natomiast adiuwanty przeznaczone do herbicydów doglebowych – krajowy adiuwant wielofunkcyjny Atpolan Soil Maxx i w mniejszym stopniu adiuwant porównawczy Grounded, stosowane w dawce 0,5 l/ha. Korzystne wyniki badań nad możliwością wykorzystania adiuwanta Atpolan Soil Maxx i jego udoskonalonej formy Premium (z komponentem ograniczającym znoszenie cieczy opryskowej) uzyskano również z różnymi herbicydami doglebowymi w doświadczeniach polowych z kukurydzą i rzepakiem ozimym wykonanych przez IUNG (oddział Wrocław) w latach 2016-2019. ▪

Zachować ostrożność

Należy pamiętać, że zarówno RSM, jak i sam herbicyd zastosowane nieprawidłowo mogą uszkadzać roślinę uprawną. Co więcej, RSM wzmaga działanie herbicydu doglebowego. Dlatego taką mieszaninę należy zastosować wyłącznie bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Ryzyko uszkodzeń wzrasta, gdy aplikacja ma miejsce krótko przed wschodami. Wielkość uszkodzeń zależy od dawki RSM i warunków pogodowych w momencie zabiegu czy rodzaju herbicydu. 

Zdaniem eksperta
dr Andrzej Bruderek, Syngenta

Producenci rzepaku w celu poprawy skuteczności działania herbicydów odglebowych łączą zabieg regulacji chwastów z nawożeniem posiewnym roztworem saletrzano-mocznikowym RSM. Ma to swoje uzasadnienie, gdyż dodatek roztworu RSM w ilości 30-100 l roztworu ze 100 l wody w mieszaninie zbiornikowej z herbicydem Colzor Trio 405 EC (dimetachlor, napropamid, chlomazon) istotnie podnosi gęstość cieczy użytkowej i jego lepkość dynamiczną, co wydłuża odparowanie cieczy i nawilżenie powierzchni gleby. Ponadto wzrost gęstości cieczy użytkowej ogranicza jej tempo przemieszczania w wierzchniej warstwie gleby, działa więc jak adiuwant glebowy. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest łączne nawożenie azotowe, które w warunkach przedplonów zbożowych i dużej ilości zaoranej słomy poprawia dostęp do azotu wiązanego przez drobnoustroje glebowe rozkładające słomę. Szybka dostępność 3 form azotu przyśpiesza tempo wzrostu siewek rzepaku. Szczególnie przydatną formą RSM-u jest RSM 26 zawierający siarkę. RSM S zawiera 26 proc. azotu, 3 proc. siarki, waży 1,28 kg/dm3 – 100 l nawozu zawiera 33,3 kg azotu, 3,84 kg siarki. Przygotowując mieszaninę zbiornikową RSM-u z herbicydem o działaniu doglebowym, należy zachować kolejność mieszania. Najpierw przygotowujemy wodny roztwór RSM-u, a następnie dodajemy herbicyd Colzor Trio w zalecanej dawce 2,5-4,0 l/ha w zależności od zwięzłości gleby. Przeprowadzone badania własne, zgodności cech fizykochemicznych, potwierdziły stabilność tej mieszaniny. Mieszanina cieczy użytkowej jest jednorodna, bez objawów pienienia, kłaczenia cieczy podczas jej przygotowywania i tworzenia osadów po jej przygotowaniu.