Pakiet ten zawiera następujące wnioski:
- projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin,
- projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin),
- projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt,
- projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [....]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).

Skupimy się na pierwszym dotyczącym środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin. Czego on dotyczy?

- Zdrowie roślin jest kluczowym czynnikiem zrównoważonego i konkurencyjnego rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa. Opłacalne uprawy oraz zapewnienie miejsc pracy, innowacji w dziedzinie roślin i bezpieczeństwa żywnościowego wymagają zdrowych nasion i materiału rozmnożeniowego. W przypadku drzew i krzewów ochrona zdrowia roślin jest niezbędna do zachowania lasów, krajobrazu oraz publicznych i prywatnych terenów zielonych w Unii. Zdrowie roślin ma również znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych - napisano w uzasadnieniu kontekstu wniosku.

Szczególnie niebezpieczne są agrofagi z innych kontynentów. Europejskie rośliny i drzewa zazwyczaj nie posiadają odpowiedniej odporności genetycznej na obce agrofagi, które z kolei często nie mają naturalnych wrogów na terenie Europy. W przypadku wprowadzenia do Europy obce agrofagi powodują poważne straty gospodarcze. Mogą one przejść na wcześniej nimi niedotknięte gatunki żywicielskie, rozprzestrzeniać się w szybkim tempie pomiędzy państwami oraz powodować trwałe straty plonów i stały wzrost kosztów produkcji i kontroli. Straty gospodarcze, często poważne, osłabiają rentowność i konkurencyjność rolnictwa i leśnictwa. Zadomowienie nowych agrofagów może skłaniać państwa trzecie do wprowadzania zakazów handlu, które szkodzą unijnemu wywozowi. Nie wszystkie agrofagi można zwalczać przy użyciu pestycydów, a nawet jeśli pestycydy są dostępne, ich stosowanie może być nieodpowiednie - czytamy dalej.

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin obecne ramy prawne UE w zakresie zdrowia roślin mają na celu ochronę europejskiego rolnictwa i leśnictwa poprzez zapobieganie zawleczeniu i rozprzestrzenianiu się obcych agrofagów.

- Głównym narzędziem służącym temu celowi jest dyrektywa Rady 2000/29/WE1, która odzwierciedla również międzynarodowe porozumienia handlowe w tym obszarze. Unikatowość unijnego systemu fitosanitarnego (ochrony roślin) polega na tym, że jest to system otwarty: przemieszczanie roślin i produktów roślinnych do Unii i na jej terytorium jest dozwolone, pod warunkiem że przestrzegane są szczegółowe ograniczenia i wymogi (np. pochodzenie z obszaru wolnego od agrofagów lub odpowiednie zabiegi). Duża wielkość przywozu z innych kontynentów oznacza jednak znaczne prawdopodobieństwo występowania w przyszłości ognisk obcych agrofagów - czytamy.

- System jest niezbędny do ochrony zdrowia, gospodarki i konkurencyjności unijnego sektora produkcji roślinnej oraz do utrzymania otwartej polityki handlowej Unii. Istniejące ramy prawne spotykają się jednak z krytyką, ponieważ nie mogą powstrzymać rosnącego napływu nowych niebezpiecznych agrofagów spowodowanego globalizacją handlu. Ponadto zmiana klimatu umożliwia tym agrofagom przeżycie w Europie, niemożliwe w przeszłości, i sprawia, że uprawy i ekosystemy są bardziej narażone na nowe agrofagi. W ciągu ostatniego dziesięciolecia poważne ogniska występowania niebezpiecznych agrofagów - uzasadnienie ram prawnych.