• Rolnicy, którzy podjęli się realizować wybrane ekoschematy lub praktyki zobowiązani do prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych.
  • Należy robić to najlepiej na formularzu udostępnionym przez ARiMR lub innym dokumencie pod warunkiem, że  zawiera on wszystkie zapisy ujęte w Rozporządzeniu.
  • MRiRW doprecyzowało jakie konkretnie muszą się tam znaleźć zapisy.

Odmowa płatności za ekoschemat? Gdy nie ma rejestru agrotechnicznego

O obowiązku prowadzenia rejestru agrotechnicznego pisaliśmy jakiś czas temu. Wypunktowaliśmy wówczas, w przypadku których ekochematów trzeba go prowadzić oraz gdzie szukać wzoru dokumentu.

Rejestr agrotechniczny musi zawierać wszystkie dane, na podstawie których kontrola na miejscu stwierdza czy realizacja danego ekoschematu jest prowadzona według zasad ustalonych w Rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach PS WPR na lata 2023–2027.

Rejestr prowadzić trzeba na bieżąco

Czy można dla każdego pola prowadzić oddzielny rejestr lub prowadzić rejestr w układzie roku gospodarczego? Tak MRiRW dopuszcza taką możliwość. Prowadząc rejestr w układzie roku gospodarczego, należy na moment kontroli posiadać rejestr obejmujące zapisy od momentu wystąpienia obowiązku prowadzenia rejestru, aż do dnia kontroli. Rejestr agrotechniczny rolnik przechowuje w domu. Przedstawia go w dniu kontroli.

Jakie zabiegi trzeba ewidencjonować?

O tym co nieco już pisaliśmy, jednak w formie ogólnej. Obecnie MRiRW doprecyzowało co dokładnie należy ewidencjonować w poszczególnych wariantach ekoschemtów oraz praktyk. Obrazowo przedstawia to poniższa tabela.

W wykazie działań agrotechnicznych w tabeli należy na bieżąco wskazywać wykonanie poszczególnych zabiegów agrotechnicznych. Musi tam widnieć nr działki i jej powierzchnia, na jakim jest realizowany dany ekoschemat, data wykonania czynności, informacje o gatunku uprawnym, rodzaju wykonywanej czynności, nazwa środka ochrony roślin lub nawozu itp.

Biologiczna ochrona tylko z FV

Jak wynika z tabeli powyżej w przypadku realizacji ekoschematu: biologiczna ochrona upraw rolnik musi ewidencjonować wszystkie zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin. Taki rejestr stanowi od razu dokument dla kontroli PIORIN (obowiązek prowadzenia ewidencji środków ochrony roślin).

Co należy zapamiętać, jak przypomina MRiRW środki tego typu, należy stosować zgodnie z etykietą. Oznacza to, że jeśli etykieta mówi o dwóch aplikacjach, to rolnik powinien je wykonać. Należy także przestrzegać wyznaczonych w etykiecie dawek.

Jak zaznacza MRiRW wsparcie nie zostanie przyznane w sytuacji gdy rolnik nie zastosuje środka biologicznego (bo nie wystąpi sytuacja wymagająca tej ochrony, lub nie będzie dostępności biologicznego środka, co będzie adekwatne, z tym że nie będzie w stanie przedstawić FV mówiącej o zakupie środka biologicznego, którą musi złożyć w ARiMR do dnia 31 sierpnia br.

Wsparcie nie zostanie również przyznane w sytuacji, gdy rolnik będzie miał zakupiony środek i przedstawi faktury, ale nie zastosuje tego środka, co wyjdzie w czasie kontroli na miejscu, gdy kontroler sprawdzi rejestr zabiegów agrotechnicznych.