W ścisłym doświadczeniu poletkowym na terenie miejscowości Tomaszków przebadano wpływ trzech zapraw chemicznych: Dithane M45 75 WG, Pretige 290 FS i Vitavax 2000 FS, a także zaprawy biologiczne Polyversum, na nasilenie osopowatości i antraknozy na bulwach trzech odmian ziemniaków: Vineta, Irga i Wawrzyn.

Z badań wynika, że traktowanie ziemniaków zaprawami zmniejszyło się nasilenie objawów ospowatości na bulwach potomnych, z wyjątkiem zaprawy Prestige 290 FS w 2004 r., jak również procent bulw z objawami antraknozy.

- Najlepsze efekty w ochronie bulw przed patogeniami osiągnęły Dithane M45 75 WG i Vitavax 2000 FS oraz preparat Polyversum - podkreślają naukowcy. Z kolei w wypadku odmian stwierdzono istotnie większe porażenie bulw odmiany Wawrzyn i Vineta.