• Konsultacje przeprowadzone przez EFSA i ECHA dotyczące oceny glifosatu przyniosły bezprecedensową liczbę uwag, potwierdzając wysoki poziom zainteresowania tą substancją czynną.
  • Glifosat wciąż budzi nieufność wśród konsumentów. Nie ma obecnie alternatywy dla tej substancji czynnej, która mogłaby ją w pełnym zakresie zastąpić. 
  • Zgłoszono ponad 2400 reakcji. Taki poziom udziału społeczeństwa, naukowców, użytkowników czy związkowców podkreśla znaczenie przejrzystości w ocenie substancji czynnych w UE.
  • W związku z tak wieloma reakcjami, EFSA i ECHA zaktualizowały harmonogram oceny dla tej substancji czynnej. 

Jak czytamy na stronie EFSA, informacje otrzymane z konsultacji, wraz z odpowiedziami otrzymanymi przez EFSA od wnioskodawcy (grupy ds. odnowienia glifosatu) w odpowiedzi na jej wniosek o dodatkowe informacje, dodały znaczną ilość informacji do dokumentacji, która zawierała już znacznie więcej danych naukowych niż zwykle dostępne dla takich ocen.

Te dodatkowe informacje zostaną dokładnie przeanalizowane przez grupę ds. oceny glifosatu (AGG), złożoną z czterech państw członkowskich UE – Francji, Węgier, Niderlandów i Szwecji – która obecnie aktualizuje swój wstępny projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia. 

W tym kontekście EFSA i ECHA dokonały przeglądu harmonogramu pozostałych etapów procesu ponownej oceny.

Glifosat – klasyfikacja ECHA 

Jak czytamy w komunikacie Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC), ECHA omówi klasyfikację zagrożenia glifosatem na posiedzeniu plenarnym w dniach 30 - 31 maja. Komitet rozważy rakotwórczość, genotoksyczność, toksyczność rozrodczą i rozwojową, a także klasyfikację środowiskową. Opinia RAC zostanie udostępniona EFSA i opublikowana na stronie internetowej ECHA w ciągu 8-10 tygodni (tj. od końca lipca do połowy sierpnia 2022 r.). EFSA rozważy opinię RAC podczas wzajemnej oceny dRAR.

Wzajemna ocena EFSA 

EFSA otrzymał 368 odpowiedzi na konsultacje publiczne. EFSA otrzymał również około 2400 uwag od ekspertów z państw członkowskich i grupy ds. odnowienia glifosatu (GRG). Uwagi te doprowadziły do sporządzenia pliku liczącego około 3000 stron, który musi zostać zbadany przez GRG, a następnie przez AGG, a następnie posłuży za podstawę do przygotowania zaktualizowanego dRAR.

AGG poinformował EFSA, że spodziewa się przedłożyć zaktualizowany dRAR do dnia 30 września 2022 r. W związku z tym EFSA będzie mógł zorganizować spotkania w ramach wzajemnej oceny pestycydów z ekspertami z państw członkowskich w listopadzie i grudniu 2022 r. oraz sfinalizować konkluzje w lipcu 2023 r. W swoich konkluzjach EFSA oceni wszystkie możliwe zagrożenia, jakie narażenie na glifosat może stwarzać dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Te zaktualizowane harmonogramy wynikają z obowiązku dokładnego rozważenia wszystkich otrzymanych uwag. 

Harmonogram prac przedstawiono również graficznie:

źródło: efsa.europa.eu
źródło: efsa.europa.eu

źródło: efsa.europa.eu
źródło: efsa.europa.eu

Lipiec 2023

Wnioski z wzajemnej oceny EFSA mają zostać udostępnione Komisji Europejskiej, państwom członkowskim i GRG.