Zasady integrowanej ochrony większość rolników praktykuję od lat - stwierdził w swoim wystąpieniu konferencyjnym prof. Marek Mrówczyński.

Zmienić się powinno jedynie podejście do tematu. Profesor zaakcentował pozytywne aspekty stosowania niechemicznych metod ochrony roślin. Podkreślił jednocześnie znaczenie monitoringu występowania agrofagów w uprawach. Za problem uznał natomiast brak na dzień dzisiejszy wyznaczenia progów szkodliwośc patogenów.

W integrowanej ochronie roślin niezmiernie ważne jest dobieranie do uprawy odmian dostosowanych do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych oraz odmian odpornych i małopodatnych na wybrane patogeny. Ważnym elementem jest prawidłowo prowadzona agrotechnika. Uproszczenia prowadzą do wzrostu liczebności głównie szkodników. Brak podorywek, uprawa bezorkowa, uproszczony płodozmian zwiększają ryzyko wystąpienia masowego pojawienia się potaogenów.

Istotnym wsparciem dla wdrażania metod i zasad integrowanej ochrony roślin będzie sygnalizacja występowania agrofagów wspomagająca podjęcie decyzji o zabiegach ochrony roślin, jak również powrzechne udostępnienie opracowań naukowych z tego zakresu. Dlatego bradzo ważnym będzie określenie progów ich ekonomicznej szkodliwości. Prawidłowo ustalone progi stanowić będą dobrą podstawę do podjecia decyzji o celowości wykonania zabiegu chemicznego.

Jednocześnie prof. Mrówczyński zachęcał rolników do poznawania biologii i ekologii agrofagów, do monitoringu swoich upraw oraz do współpracy ze służbami doradczymi, którzy na bieżąco i na podstawie wyliczonego prawdopodobieństwa występowania patogenów będą sygnalizowac producentów o ichpojawieniu się w danym rejonie.

W dzisiejszych czasach nie da się wyeliminować z produkcji roślinnej preparatów chemicznych, nie mniej jednak powinny być one wykorzystywane w ostateczności, wówczas gdy inne metody ochrony zawiodą lub staną się niewystarczające dla ochrony wysokośći i jakości plonu. Apelował o racjonalne stosowanie środków ochrony roślin. Kładł nacisk na to by decyzję o ochronie  opierały się o wyznaczone dla poszczególnych agrofagów progi szkodliwości. Ważnym jest równiez by zwracać uwagę na terminy stosowania pestycydów, co wpływa na skutecznośc zabiegu,a zabiegi dostosować do odpowiednich warunków pogodowych. Ważnym zagadnieniem dotyczącym stosowania środków chemicznych jest możliowość ujawnienia się odporności patogenów na pestycydy. Wykonując zabiegi chemiczne należy stosować przemiennie środki zawierające różńe substancję chemiczne. Cześciej decydować się na zabiegi brzegowe zamiast na całej plantacji.

Profesor również podkreślał, że powinniśmy również dbać o pożyteczną entomofaunę zasiedlającą rośliny uprawnę oraz o bioróżnorodność w uprawach.

Ważną i bardzo istotną kwestią jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji stosowania zabiegów ochrony roślin. Szczegóły nie są jeszcze znane, ale wszelkie informację o stosowanych środkach chemicznych powinny być systematycznie spisywane najlepiej w formie papierowej i przechowywanie co najmniej przez okres 3 lat w celu umożliwienia kontroli przez PIORIN.