Rzepak należy do ważniejszych roślin uprawnych w Polsce. Wzrasta zarówno jego udział w strukturze zasiewów, jak i liczba rolników uprawiających rzepak. Uzyskanie wysokich plonów jest możliwe pod warunkiem prawidłowo prowadzonej agrotechniki, doboru odmian oraz ochrony chemicznej upraw. Ryzyko wystąpienia chorób rzepaku związane jest z uproszczeniami w płodozmianie oraz uprawą bezorkową. Straty plonu nasion spowodowane porażeniem przez grzyby patogeniczne mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu procent. Najczęstszą chorobą w rzepaku ozimym, która powoduje duże straty, jest zgnilizna twardzikowa. Straty plonu nasion, wywołane porażeniem plantacji rzepaku przez S. sclerotiorum, mogą sięgać nawet 60 proc. W tej sytuacji skuteczne ograniczenie występowania zgnilizny twardzikowej w okresie wegetacji jest szczególnie istotne. Większość zarejestrowanych w Polsce fungicydów do ochrony rzepaku wykazuje szeroki zakres działania grzybobójczego. Ich skład opiera się głównie na substancjach czynnych z grup: anilidów (boskalid), imidazoli (prochloraz), triazoli (np. tebukonazol), benzimidazoli (tiofanat metylowy) i strobiluryn (np. azoksystrobina).

WRAŻLIWOŚĆ PATOGENÓW

U grzybów patogenicznych wywołujących choroby roślin uprawnych coraz częściej odnotowuje się zjawisko wytwarzania odporności na substancje czynne fungicydów. Dotyczy to także populacji S. selerotiorum. Przyczyną tego zjawiska są m.in. mutacje. Sprzyja temu wielokrotne stosowanie fungicydów zawierających tę samą substancję czynną, różnych, lecz o tym samym mechanizmie działania, oraz zaniżanie dawek stosowanych środków grzybobójczych. Z uwagi na ryzyko nabywania przez S. sclerotiorum odporności na substancje czynne wskazana jest stała ocena skuteczności stosowanych fungicydów.

DZIAŁANIE FUNGICYDÓW

W celu potwierdzenia i zweryfikowania skuteczności działania środków ochrony roślin na sprawcę zgnilizny twardzikowej prowadzone są liczne badania laboratoryjne. Testując substancje czynne fungicydów, wprowadza się je na sztuczną pożywkę mikologiczną w odpowiednio dobranych ilościach i następnie wszczepia im fragment grzybni S. sclerotiorum. Dalsze obserwacje pozwalają na ustalenie stopnia hamowania wzrostu badanych izolatów przez zastosowaną substancję czynną. Omówione poniżej wyniki dotyczą badań prowadzonych na kilkudziesięciu izolatach grzyba S. sclerotiorum pochodzących z różnych rejonów naszego kraju.

Wykonane badania laboratoryjne wskazują na wysoką wrażliwość sprawcy zgnilizny twardzikowej na boskalid już w niewielkich stężeniach. Stężenie 1 ppm tej substancji czynnej spowodowało zahamowanie wzrostu izolatów S. sclerotiorum o 40 proc. Przy stężeniu 5 ppm średni procent hamowania kolonii grzybów wyniósł 55,5 proc. Podwyższenie stężenia boskalidu w pożywce spowodowało dalszy wzrost średniego procentu hamowania wzrostu izolatów (10 ppm - 62 proc., 25 ppm - 70 proc). Większość izolatów S. sclerotiorum mieściła się w zakresach hamowania odpowiadających średnim procentom hamowania wzrostu grzybni przez boskalid w poszczególnych stężeniach.

Największą skutecznością w hamowaniu wzrostu kolonii grzybów charakteryzował się prochloraz. Już stężenie 1 ppm tej substancji czynnej spowodowało zahamowanie wzrostu badanych kolonii grzybów o 70,6 proc. Zastosowanie wyższych stężeń spowodowało ograniczenie wzrostu izolatów S. sclerotiorum o 92,8 proc. (5 ppm), 97,4 proc. (10 ppm) i 99,7 proc. (25 ppm).

Tebukonazol wykazał zróżnicowany wpływ na hamowanie wzrostu kolonii grzybów i zależał on istotnie od zastosowanego stężenia tej s.cz. Najniższe stężenie okazało się tu mniej skuteczne niż w przypadku omówionego wyżej boskalidu czy prochlorazu. Podwyższenie stężenia tebukonazolu do 5 ppm spowodowało wzrost efektywności hamowania do 75,7 proc. Substancja ta okazała się bardzo skuteczna w wyższych stężeniach - 10 i 25 ppm, ograniczając wzrost kolonii grzybów średnio o: 95,8 i 100 proc.

Podobnie jak w przypadku tebukonazolu, izolaty S. sclerotiorum charakteryzowały się zróżnicowaną wrażliwością na tiofanat metylowy. Najniższe stężenie tylko nieznacznie ograniczało wzrost grzybni. Podwyższenie stężenia do 5 ppm spowodowało zwiększenie efektywności w ograniczaniu wzrostu izolatów do ponad 60 proc, natomiast wyższe stężenia hamowały wzrost grzybni w ponad 90 proc.

Zastosowanie wyższego stężenia azoksystrobiny w pożywce powodowało hamowanie wzrostu grzybni izolatów S. sclerotiorum przekraczające 50 proc. Większość badanych izolatów wykazała wrażliwość na azoksystrobinę w zakresach odpowiadających średnim procentom hamowania dla poszczególnych stężeń.

PODSUMOWANIE

Przedstawione wyniki badań dotyczą doświadczeń prowadzonych w laboratorium, czyli na sztucznych podłożach. Są to odmienne warunki w porównaniu z sytuacją dotyczącą przebiegu infekcji na roślinie w interakcji z szeregiem czynników agrokilmatycznych występujących na polu. W warunkach polowych skuteczność zastosowanych substancji czynnych może być wyższa lub niższa w porównaniu do wyników uzyskanych na pożywce. Wyniki laboratoryjne wskazujące na niższą efektywność. Sugeruje to, że aby zwiększyć działanie przeciw S. sclerotiorum substancji czynnych, preparat należy zastosować w zalecanych dawkach wg etykiety.

W tabeli podano wykaz środków zarejestrowanych do zwalczania zgnilizny twardzikowej w uprawie rzepaku. Środki należy stosować w fazie od początku kwitnienia do pełni kwitnienia.

Artykuł ukazał się w wydaniu kwietniowym miesięcznika "Farmer"