Pierwsze chrząszcze chowacza podobnika po przezimowaniu w wierzchniej warstwie gleby mogą pojawiać się na plantacjach rzepaku już wiosną, przy kilkudniowym wzroście temperatury do 13-15°C, kiedy rzepak znajduje się zwykle w fazie luźnego pąka kwiatowego. W tym okresie nie stanowią jeszcze poważnego zagrożenia, ale należy już systematycznie obserwować ich nasilenie na uprawie. W większej liczebności nalatują w fazie luźnego pąka kwiatowego rzepaku ozimego, gdy temperatura wzrasta do ok. 20°C – często równocześnie ze słodyszkiem rzepakowym. Zwykle w maju samice składają jaja do wnętrza kształtujących się łuszczyn przez wygryzione wcześniej otwory (najczęściej po jednym w łuszczynę). Po 8-9 dniach pojawiają się larwy. Jedna larwa żeruje nawet przez 40 dni na zalążkach nasion. W tym czasie niszczy przeciętnie od 3 do 5 zawiązków. Uszkodzona łuszczyna pozostaje zamknięta, ale jest zdeformowana i przedwcześnie zasycha. Wyrośnięte larwy przez wygryziony w łuszczynie otwór przedostaje się do gleby, w której następuje przepoczwarczenie. Często dochodzi w tym czasie do wtórnego porażania łuszczyn przez sprawców chorób, ponieważ w wygryzione w łuszczynach otwory często wnika woda, ułatwiając rozwój głównie sprawców suchej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni i czerni krzyżowych. Młode chrząszcze pojawiają się w lipcu i sierpniu i po krótkim okresie żerowania przelatują w poszukiwaniu miejsc do zimowania. Chowacz podobnik rozwija jedno pokolenie w ciągu roku, a w największym stopniu uszkadza łuszczyny najwcześniej zakwitających odmian rzepaku.

Chowacz podobnie
Chowacz podobnie

Podobnik i pryszczarek w spółce

Powstałe po wyjściu larw chowacza podobnika otwory ułatwiają składanie jaj samicom pryszczarka kapustnika, choć mogą one również składać jaja bezpośrednio w młode łuszczyny odmian o delikatniejszej skórce. Larwy tego szkodnika zimują w kokonach ziemnych, a pierwsze muchówki pojawiają się zwykle na początku maja, kiedy rzepak ozimy rozpoczyna kwitnienie. Największe zagrożenie dla plantacji rzepaku to jednoczesne występowanie obydwu szkodników. Z początku przezroczyste, beznogie larwy pryszczarka pojawiają się już po ok. 4 dniach od złożenia jaj. W jednej łuszczynie może żerować nawet kilkadziesiąt larw, które wysysają soki z nasion i wewnętrznych ścian łuszczyn. Zaatakowana łuszczyna żółknie, jest poskręcana i nabrzmiała, przedwcześnie dojrzewa i w końcu pęka, osypując ocalałe nasiona. Larwy pryszczarka przywabiają również ptaki wróblowate, które dodatkowo niszczą łuszczyny. W ciągu roku, w zależności od pogody, mogą pojawiać się 3-4 pokolenia pryszczarka. Szybszemu rozwojowi pryszczarka sprzyjają wysokie temperatury w maju i czerwcu przy jednoczesnym braku obfitych opadów. Natomiast chłody i opady deszczu, a także kilkudniowe okresy suszy spowalniają rozwój szkodnika. Największe zagrożenie dla rzepaku ozimego stwarza pierwsze i drugie (a czasami również i trzecie) pokolenie pryszczarka kapustnika, szczególnie w przypadku odmian późno zakwitających i późno kończących kwitnienie – dlatego często wymagają dodatkowego zabiegu ochrony. Natomiast trzecie i czwarte pokolenie atakuje rzepak jary, a najwięcej uszkodzeń obserwuje się w pasach brzeżnych plantacji.

Pierwszeństwo mają metody niechemiczne

W ochronie integrowanej pierwszeństwo w ograniczaniu agrofagów mają metody niechemiczne o charakterze prewencyjnym. W ograniczaniu strat powodowanych przez szkodniki łuszczynowe pomagają właściwe zabiegi agrotechniczne, odpowiedni płodozmian uwzględniający co najmniej 4-letnią przerwę w uprawie rzepaku na tym samym polu, izolacja przestrzenna od innych plantacji rzepaku (także ubiegłorocznych), zrównoważone nawożenie oraz ograniczanie zachwaszczenia. Potencjalne straty powodowane przez szkodniki łuszczynowe ogranicza także dobór odmian, szczególnie wcześnie i równomiernie zakwitających odmian mieszańcowych, które charakteryzują się większą zdolnością regeneracji uszkodzeń w porównaniu do odmian populacyjnych. Natomiast metody chemiczne należy zastosować, jeżeli wcześniejsze działania okazały się niewystarczające i przekroczony został próg szkodliwości. Obserwacje uprawy pod kątem terminu pojawu i liczebności szkodników łuszczynowych należy rozpocząć już przed kwitnieniem rzepaku (choć termin ich zwalczania przypada zwykle na okres opadania płatków kwiatowych i zawiązywania pierwszych łuszczyn). W tym celu należy lustrować rośliny rzepaku pod kątem obecności na nich szkodników łuszczynowych. Zarówno nalot podobnika, jak i pryszczarka może być rozciągnięty w czasie. Dlatego może się zdarzyć, że zastosowany zabieg ochrony nie zabezpieczy w pełni plantacji. Niemniej zabieg odpowiednim insektycydem i w precyzyjnie ustalonym terminie to lepsza skuteczność zwalczania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i chemizacji środowiska naturalnego. Precyzyjny termin zwalczania jest w tym przypadku bardzo ważny i należy je wykonać, zanim samice zdążą złożyć jaja do łuszczyn. Żerujące już wewnątrz łuszczyn larwy bardzo trudno jest zwalczyć, ale w pewnym zakresie będą je ograniczały insektycydy działające w roślinie układowo. Z kolei wcześnie nalatujące szkodniki łuszczynowe mogą być eliminowane przy okazji zwalczania słodyszka rzepakowego.

Czym zwalczać?

Problemem jest niewielka liczba insektycydów, które można stosować od końca kwitnienia rzepaku z uwagi na bezpieczeństwo zapylaczy. Z tego też powodu zabiegi ochrony należy wykonywać w godzinach wieczornych, po zakończeniu oblotu przez pszczoły. Kolejnym problemem jest wzrost odporności szkodników na jednostronnie stosowane substancje czynne – szczególnie chowacza podobnika. Rozwiązaniem jest przemienne stosowanie insektycydów z różnych grup chemicznych, o odmiennych mechanizmach działania. Jednak takie działania stają się trudniejsze z uwagi na stopniowe wycofywanie substancji czynnych przez Komisję Europejską. Patrząc na aktualną paletę zarejestrowanych insektycydów, widać, że po planowanym w niedalekiej przyszłości wycofaniu m.in. fosmetu i wszystkich pyretroidów możliwości ochrony w przypadku braku metod alternatywnych będą bardzo skromne.