Na skuteczność zabiegu ochrony roślin wpływ ma ogromna liczba czynników: wiatr, deszcz, temperatura, technika aplikacji, stopień pokrycia liści przez ciecz użytkową i wiele innych. Decydują one o tym, ile substancji czynnej dotrze do docelowego miejsca działania, a jak duży jej udział ulegnie stratom. Jednym z najprostszych sposobów na zminimalizowanie tych strat jest zastosowanie środków wspomagających, tzw. adiuwantów. Pełnią one przeróżne funkcje, ale używa się ich w jednym celu, mianowicie aby zwiększyć ilość pobranej przez rośliny substancji czynnej i tym samym poprawić efektywność wykonywanego zabiegu.

Przez długi czas adiuwanty głównie kojarzone były jako dodatek do herbicydów. Zakres ich działania jednak stale się poszerza. Coraz więcej takich produktów jest obecnie polecanych przy stosowaniu innych środków ochrony roślin, w tym fungicydów. Nabiera to coraz większego znaczenia w kontekście wycofywania przez UE kolejnych substancji czynnych oraz w dobie nabywania przez patogeny coraz to powszechniejszej odporności na dostępne środki ochrony roślin. Zwiększenie bowiem skuteczności zabiegu to większe prawdopodobieństwo zniszczenia także tych silniejszych osobników w populacji patogenu.

Część fungicydów już na etapie produkcji ma wbudowywane w swoją formę adiuwanty o różnorodnej funkcji. Pojawiają się także na rynku nowe, oddzielne produkty, które dodajemy do mieszaniny zbiornikowej. Dedykowane są one wówczas określonej gamie fungicydów (grupie związków). Ta ostatnia gałąź "polepszaczy oprysków" bardzo dynamicznie się rozwija. Należy jednak pamiętać, że nie ma uniwersalnego adiuwantu, który można by stosować do każdego produktu. Stąd z dodatków takich należy korzystać bardzo umiejętnie.

PRZYKŁAD Z BADAŃ NAUKOWYCH

Poprawa działania środków ochrony roślin jest w kręgu zainteresowań wielu naukowców. Aby nie być gołosłownym, przytoczymy tu na łamach miesięcznika bardzo obrazowy przykład badań naukowych prowadzonych przez sztab naukowców z Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu (w składzie: prof. Roman Kierzek, dr Krzysztof Kubiak, dr Romuald Gwiazdowski) oraz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (dr Henryk Ratajkiewicz). Badali oni skuteczność działania fungicydów: Caryx 240 SL (metkonazol + chlorek mepikwatu) oraz Tebu 250 EW (tebukonazol) stosowanych łącznie z dodatkiem wielokomponentowego bioadiuwanta Stradale. Takie rozwiązania stosowano w ochronie rzepaku ozimego przed patogenami wywołującymi: szarą pleśń (Botrytis cinerea) i czerń krzyżowych (Alternaria spp.).

JAKIEGO ADIUWANTU UŻYTO?

Obecnie dla polepszenia działania fungicydów powszechnie używa się głównie syntetycznych surfaktantów (gama produktów zawierających substancje powierzchniowo czynne). Niestety, mają one swoje wady. Otóż wolno ulegają biodegradacji i nie do końca znany jest ich wpływ na środowisko. Stąd coraz większe zainteresowanie budzą środki powierzchniowo czynne z grupy biosurfaktantów, produkowane na bazie naturalnie występujących związków w przyrodzie. Do takiej grupy adiuwantów należy preparat Stradale. Zawiera on w swym składzie gumę arabską - 77 proc., alkilopoliglukozydy - 8 proc., glikolipidy - 7 proc. i koformulanty - 8 proc. Guma arabska jest rozpuszczalnym w wodzie polimerem pochodzenia naturalnego i od lat znajduje zastosowanie w procesie mikrokapsułkowania różnych substancji, w tym środków ochrony roślin. Roztwór koloidowy naturalnej gumy przyczynia się do utworzenia cienkiej warstwy filmu na opryskiwanej powierzchni. Według wielu badań naukowych ograniczać może ona rozwój niektórych mikroorganizmów. Udowodniono także (w uprawie rzepaku i w zbożach), że zastosowanie adiuwantu na bazie gumy arabskiej łącznie z fungicydową aplikacją poprawia skuteczność zabiegu od kilku do kilkunastu procent (w zależności od roku badań i badanego patogenu) w porównaniu do oprysku wykonanego samym fungicydem.

DOŚWIADCZENIA POLOWE

Wróćmy jednak do omawianych w tym artykule badań naukowych. Doświadczenia polowe wykonano w sezonach 2013/2014 i 2014/2015 na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze należącej do Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu. Jak wspomniano wcześniej, do zabiegów wykorzystano dwa handlowe fungicydy: Caryx 240 SL oraz Tebu 250 EW w dawkach zalecanych i obniżonych do 75 proc. dawki rekomendowanej. Do fungicydów dodawano wielokomponentowy bioadiuwant Stradale w formulacji proszku. Zabiegi opryskiwania wykonano w 2014 r. w fazie pąkowania (BBCH 50), a w 2015 r. w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 33) przy użyciu poletkowego opryskiwacza plecakowego z wykorzystaniem rozpylaczy niskoznoszeniowych AIXR 11003 i stałej ilości cieczy użytkowej 200 l/ha. Podczas uprawy stosowano standardowe zabiegi agrotechniczne i ochronę chemiczną przed agrofagami zgodną z zaleceniami IOR - PIB. Co ważne, na poletkach doświadczalnych nie stosowano dodatkowej ochrony fungicydowej poza ujętą w schemacie doświadczenia. Ocenę zdrowotności roślin (liści) wykonano w fazie opadania płatków kwiatowych (BBCH 67). Wykonano także wizualną ocenę wrażliwości rzepaku ozimego (fitotoksyczność) na zastosowane środki, biorąc pod uwagę: kondycję roślin, ich wielkość i pokrój, zmianę barwy, deformacje organów inekrozy na liściach.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA WYNIKAMI

Już na etapie badań laboratoryjnych stwierdzono, że chociaż powierzchnia rozlania kropli cieczy użytkowej zawierającej sam bioadiuwant Stradale nie różniła się od powierzchni rozlania cieczy zawierającej bioadiuwant i fungicydy, jednak rozlanie kropel było 3,1-3,5 raza większe w porównaniu do samej wody. Oznacza to między innymi, że badany bioadiuwant wyraźnie zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy i tym samym lepiej zwilża powierzchnię opryskiwania.

Z punktu praktycznego najważniejsze jest jednak, czy zastosowanie fungicydów zarówno z dodatkiem, jak i bez dodatku bioadiuwanta istotnie ograniczało wystąpienie chorób. Wyniki nie były zaskoczeniem, oczywiście uzyskano wyraźne ograniczenie presji chorobowej (w porównaniu do kontroli bez oprysku), co jest logicznym i oczekiwanym następstwem działania substancji czynnych. Czy jednak Stradale polepszył zakres działania fungicydów? Okazuje się, że dodatek adiuwantu do fungicydu w pełnej dawce powodował zwiększenie skuteczności, ale różnice w porównaniu do obiektów, gdzie go nie stosowano, były statystycznie nieistotne. Niemniej jednak dodatek adiuwantu do fungicydu w dawce obniżonej (0,75 l/ha - 75 proc. dawki pełnej) powodował, że skuteczność ograniczenia nasilenia chorób była na poziomie skuteczności fungicydu zastosowanego w dawce pełnej bez dodatku wielokomponentowego bioadiuwanta (tab. 1. oraz tab. 2.). Oznacza to, że stosowanie takich adiuwantów należy rozpatrywać także w kontekście możliwości obniżenia dawek fungicydów, jak również używania ich w zabiegach profilaktycznych (aspekt ekonomiczny i prośrodowiskowy). Należy tu także zaznaczyć, że podczas przeprowadzonych ocen nie stwierdzono negatywnego wpływu badanych mieszanin (fitotoksyczność) na rośliny rzepaku ozimego. W badaniach tych zmierzono także plon. Istotnie wyższy uzyskano na obiektach chronionych pełną dawką fungicydów z dodatkiem bioadiuwanta Stradale w porównaniu z kontrolą jedynie w pierwszym roku badań. Prawdopodobnie miało to związek z silniejszym, w porównaniu do drugiego roku badań, porażeniem roślin rzepaku przez grzyby.

 

Artykuł ukazał się w kwietniowym numerze miesięcznika "Farmer"