Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna negatywnie ocenia przedłożony przez Ministerstwo Rolnictwa projektu ustawy o środkach ochrony roślin. W opinii licznych środowisk eksperckich, projekt ten nie zawiera istotnych dla zdrowia człowieka i ochrony naturalnego środowiska wymogów, stanowiących podstawę w zakresie wdrożenia tychże preparatów do praktyki rolniczej.

W przedmiotowym projekcie ustawy należy bezwzględnie uwzględnić:

1. Konieczność wykonania badań dotyczących toksyczności zarówno substancji czynnych, jak też metabolitów tych substancji w stosunku do zwierząt wyższych, jak też człowieka. W/w charakterystyki powinny być umieszczone w charakterystykach poszczególnych pestycydów i udostępnione użytkownikom. W tym zakresie poszczególne substancje chemiczne stanowiące związki pochodne wyjściowych substancji aktywnych powinny być wyszczególnione w etykietach poszczególnych środków ochrony roślin.

2. W procedurze rejestracji środków ochrony roślin o działaniu systemicznym należy uwzględnić określenie zarówno okresu prewencji jak też karencji w stosunku do organizmów zwierzęcych odżywiających się nektarem, pyłkiem bądź też sokiem roślin przewidzianych do ochrony tymi preparatami.

3. Środki ochrony roślin wdrażane do praktyki rolniczej powinny być przetestowane w zakresie czasu trwania w podłożu, materiale roślinnym oraz produktach zwierzęcych podlegających oddziaływaniu tych środków, a także oceniane pod względem zarówno bezpośredniego jak też pośredniego zagrożenia dla organizmów żywych i naturalnego środowiska.

4. Środki ochrony roślin wdrażane do praktyki rolniczej powinny charakteryzować się ściśle określonym czasem toksycznego oddziaływania w stosunku do zwalczanych organizmów - niezbędnym do spowodowania zamierzonego efektu w ściśle określonym czasie.

5. W związku z powyższym - w/w preparaty nie mogą charakteryzować się długotrwałym toksycznym oddziaływaniem w miejscu ich naniesienia, a tym bardziej szeroko pojętym naturalnym środowisku.

6. Wdrażane do praktyki rolniczej neurotoksyczne środki ochrony roślin o działaniu systemicznym powinny posiadać dostępną dla użytkowników charakterystykę badań toksykologicznych stanowiącą podstawę dla ich rejestracji.

7. Charakterystyka właściwości toksykologicznych nowo rejestrowanych środków ochrony roślin powinna zawierać określenie zarówno klasy toksyczności, okresu karencji oraz okresu prewencji jak też wskazanie metodyki określenia w/w parametrów.