W portalu farmer.pl ta kwestia była wielokrotnie poruszana. Ponownie pochyliliśmy się nad nią, gdyż zaobserwowaliśmy pewną zależność. Otóż w tych dwóch spółkach, na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej, zasiada ta sama osoba – Marcin Sutkowski. Czy to pierwszy krok na drodze łączenia tych spółek?

Pytanie skierowaliśmy do resortu rolnictwa.

- Aktualnie względem Krajowej Spółki Cukrowej S.A. nie będą podejmowane żadne decyzje strategiczne - odpowiedział nam Dariusz Mamiński, główny specjalista z Biura Prasowego MRiRW.

- Powołanie członka rady nadzorczej następuje w trybie określonym w statucie (Krajowa Spółka Cukrowa) lub umowie (Elewarr). Najczęściej powołanie następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenia Wspólników) na wniosek akcjonariusza (wspólnika). Jeśli statut lub umowa spółki nie stanowi inaczej, rada nadzorcza sama dokonuje wyboru osób pełniących funkcje w radzie nadzorczej i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wybory przeprowadza się zwykle w głosowaniu tajnym, zawsze większością głosów wymaganą do podejmowania uchwał przez radę nadzorczą. Biorąc to pod uwagę, minister rolnictwa nie posiada uprawnień w zakresie dokonywania wyboru poszczególnych osób do pełnienia określonych funkcji w radzie nadzorczej. Dodatkowo pełnione przez Pana Marcina Sutkowskiego funkcje nie skutkują konsolidacją spółki Elewarr oraz Krajowej Spółki Cukrowej – uzasadnił Mamiński.

Jak dodał, jednocześnie z uwagi na fakt, że 1 października 2017 r. rozpoczęła się reforma unijnego rynku cukru, a także wpisaniu Krajowej Spółki Cukrowej do wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 95), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco szczegółowo monitoruje sytuację na rynku cukru w Polsce.