- Cele te zostaną osiągnięte przede wszystkim poprzez działania innowacyjne - nowe linie produkcyjne i podniesienie wydajności produkcji. Spółka zamierza w efekcie rozszerzyć asortyment produktów, zdywersyfikować rynki docelowe, a przede wszystkim poszerzyć bazę wykorzystywanego surowca - podaje firma.


Przedsiębiorstwo podkreśla również konieczność rozwoju rynku skrobi w Polsce (podwojenie produkcji skrobi przez Grupę PEPEES), co umożliwi konkurowanie z zagranicznymi przedsiębiorstwami.

Naczelna strategia rozwoju Grupy PEPEES zakłada zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa na przestrzeni najbliższych pięciu lat (prognoza do 2018 roku).

- Chcemy zmierzyć się z wyzwaniami rynku i szukać różnych możliwości produkcji skrobi. Strategia Grupy PEPEES zakłada krótkoterminowe zadania, jak te związane z poprawą kondycji rynku produkcji skrobi w Polsce i warunków dla funkcjonowania plantatorów, po długofalowe kroki zmierzające do konsolidacji branży skrobiowej. Zależy nam na relacjach z plantatorami i budowaniu grupy stałych dostawców surowców, dlatego chcemy wprowadzić jasny i czytelny system kontraktacji. Zakład PEPEES, wykorzystując innowacyjne technologie oraz linie produkcyjne, planuje przedłużyć okres produkcyjny, a co za tym idzie - poszerzyć asortyment - podkreśla Wojciech Faszczewski, prezes PEPEES S.A.

Zwiększenie wielkości sprzedaży i dostępności surowca będą miały znaczący wpływ na poprawę rentowności Grupy, co pozwoli na realizację inwestycji umożliwiających wprowadzenie nowych produktów.

W odpowiedzi na prognozy gospodarcze dotyczące skrobi ziemniaczanej i pomniejszającego się areału upraw ziemniaka w Polsce, Grupa PEPEES w najbliższych latach zamierza poszerzyć działalność o produkcję skrobi pszenicznej i modyfikatów skrobi ziemniaczanej. Rozpoczęcie produkcji w tym obszarze wpłynie na zwiększenie rentowności produkcji oraz umożliwi budowanie długoterminowych relacji z odbiorcami.

Efektem modernizacji spółki w kierunku wykorzystania pszenicy i zwiększenia dostępności do surowca będzie wejście na nowe rynki - do sektorów obecnie nie obsługiwanych przez Grupę PEPEES (papierniczy, materiałów budowlanych, chemiczny).

- Poszerzenie asortymentu o skrobię pszeniczną to wprowadzenie na rynek atrakcyjnej ofert produktowej i dywersyfikację bazy surowcowej, to również wydłużenie okresu produkcji i przygotowanie Inwestycji Zakładu Produkcji Skrobi Pszenicznej w Lublinie. Dzięki takim rozwiązaniom GRUPA PEPEES rozszerzy rynki docelowe, zwiększając tym samym sprzedaż - podaje spółka.

Nadwyżka wyprodukowanych towarów, według przyjętej strategii, będzie skierowana na rynki zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem rynków rozwijających się, np. rynków azjatyckich. - Strategię nowego rynku opieramy na intensyfikacji sprzedaży na rynkach zewnętrznych (zwłaszcza na rynkach Azji Wschodniej, Azji Południowo - Wschodniej, Ameryki Południowej oraz rozwijających się państw europejskich); skłaniają one do większej aktywności sprzedaży eksportowej. Realizacja tego celu powinna nastąpić poprzez wdrożenie projektu „Program rozwoju eksportu", który będzie obejmował identyfikację kluczowych dla przedsiębiorstwa zagranicznych rynków zbytu oraz budowę dla nich systemu sprzedaży. Na świecie rośnie zapotrzebowanie na skrobie i polscy plantatorzy powinni to wykorzystać. Grupa PEPEES chce im w tym pomóc, tworząc efektywne narzędzia dystrybucji i sprzedaży krajowych produktów - podkreśla prezes.

Nowa strategia ogłoszona przez Grupę PEPEES jest odpowiedzią na prognozy gospodarcze dotyczące rynku skrobi w Polsce i zagranicą. Wyniki opracowanej strategii naczelnej zakładają w perspektywie roku 2018 osiągnięcie przychodów sprzedaży produktów skrobiowych, rozszerzonych o skrobię pszenną, na poziomie 200 mln. zł. oraz 30 mln. zł na rynki zagraniczne, a także wdrożenie inwestycyjnych projektów rozwojowych, podnoszących efektywność przedsiębiorstwa. Takie działania pozwolą na realną poprawę wydajności spółki. Harmonogram realizacji projektów Grupy obejmuje nie tylko działania mające służyć budowaniu systemu zaopatrzenia w surowce poprzez zwiększenie wielkości zakupów od pojedynczego dostawcy, wydłużenie cyklu produkcyjnego, ale także obejmuje Program Rozwoju Eksportu - kluczowy element budowania konkurencyjności na arenie europejskiej i światowej.