Regulacje mówią m.in. o tym że:

- koszty transportu i załadunku buraków cukrowych do miejsca ich przerobu ponosi producent cukru,
- w umowie kontraktacji plantator buraków cukrowych zobowiązuje się dostarczyć buraki cukrowe o zawartości cukru nie mniejszej niż 14 proc. i wyprodukowane z nasion odmian wskazanych przez producenta cukru.
- umowa kontraktacji powinna zawierać skalę przeliczeniową buraków cukrowych w zależności od zawartości cukru (polaryzacji),
- warunkiem dostawy buraków cukrowych powinno być zobowiązanie się przez producenta cukru do wypłaty plantatorowi buraków cukrowych premii z tytułu wczesnych i późnych dostaw buraków cukrowych,
- producent cukru zobowiązuje się do wypłacania plantatorom buraków cukrowych dodatkowych świadczeń finansowych pod warunkiem, że średnia cena białego cukru kwotowego sprzedanego w danym roku przez tego producenta jest wyższa od ceny referencyjnej co najmniej o 40 euro za tonę takiego cukru.

Biorąc pod uwagę wysokie ceny cukru na rynku światowym oraz toczącą się dyskusję w sprawie stabilizacji tego rynku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło w dniach 28 stycznia 2011 r. oraz 17 lutego 2011 r. do Komisji Europejskiej z wnioskami między innymi o:

• zwiększenie kwoty produkcji cukru i izoglukozy w roku gospodarczym 2011/2012 o 15 proc. lub umożliwienie sprzedaży na rynek unijny bez ponoszenia konsekwencji finansowych cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej w ilości do 15% przyznanej producentowi kwoty. Takie rozwiązanie pozwoli wykorzystać potencjał sektora cukrowniczego w Unii Europejskiej i przyczyni się do stabilizacji sytuacji rynkowej,
• umożliwienie sprzedaży na rynku unijnym, bez konsekwencji finansowych (obecnie 500 euro/t ) cukru pozakwotowego wyprodukowanego w UE w okresie od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r. w ilości nie przekraczającej 15 proc. kwoty krajowej z zaliczeniem tej produkcji do roku gospodarczego 2010/2011.

Uczestniczący w konferencji prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Stanisław Barnaś poinformował, że w ostatnim roku 90 proc. plantatorów dołożyło do produkcji buraków.

Odnosząc się do obecnej sytuacji na rynku cukru minister Sawicki podkreślił, że „nie ma obecnie żadnych podstaw do tego, aby panika na tym rynku trwała. Sytuacja powinna się już stabilizować". Komisja Europejska 3 marca 2011 r. przyjęła rozporządzenie ustanawiające nadzwyczajne środki w odniesieniu do udostępnienia pozakwotowego cukru i izoglukozy na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2010/2011.

Rozporządzenie to umożliwia sprzedaż na rynku Unii Europejskiej 500 tys. ton cukru pozakwotowego i 26 tys. ton izoglukozy bez konsekwencji finansowych (obecnie producenci płacą karę w wysokości 500 euro/t wprowadzonego na rynek nadwyżkowego cukru pozakwotowego). Realizacja przepisów zawartych w tym rozporządzeniu przyczyni się do zwiększenia podaży cukru na rynku UE, a tym samym wpłynie na stabilizację cen cukru.

Minister Marek Sawicki poinformował, że w związku z drastycznym wzrostem cen cukru, który wystąpił w ostatnim okresie na krajowym rynku, zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o pilne podjęcie zdecydowanych działań mających na celu zdiagnozowanie zachowań podmiotów uczestniczących w obrocie cukrem.

W bieżącej kampanii cukrowniczej 2010/2011, która zakończyła się 18 stycznia 2011 r., wyprodukowano 1, 43 mln ton cukru. Przy średnim miesięcznym krajowym zużyciu cukru - 130 tys. ton aktualnie w magazynach producentów cukru pozostają takie ilości cukru, które pozwalają na pełną realizację bieżącego zapotrzebowania na cukier zarówno indywidualnych konsumentów jak i przetwórców.

Pytany przez dziennikarzy o przyczyny obecnego kryzysu na tym rynku, minister Sawicki powiedział, że jest on wynikiem reformy wspólnotowego rynku cukru z roku 2006/2007. W jej wyniku wszyscy producenci cukru w Unii Europejskiej, w tym i w Polsce, zredukowali kwoty produkcji cukru w wymaganej przez Komisję wysokości. Z eksportera, Wspólnota stała się, podobnie jak Polska, importerem cukru.