Pierwsze obserwacje w rejonie południowo- wschodnim pokazują, że w pułapkach, pojawił się już szarek komośnik, szkodnik który z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia gospodarczego.

 

Szarek komośnik rocznie uszkadza już ponad 2 tysięcy hektarów młodych zasiewów, powodując znaczące straty w obsadzie roślin, a w skrajnych przypadkach doprowadza do konieczności przesiewów.

Jakie można obecnie podjąć kroki w celu zminimalizowania  szkód wyrządzonych przez tego szkodnika?

• wystawienie pułapek feromonowych

W celu ułatwienia plantatorom podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu insektycydem, w każdym rejonie surowcowym na monitorowanych plantacjach zainstalowane zostały żółte naczynia oraz pułapki feromonowe – informuje koncern Südzucker. Pomagają one w szybkim rozpoznaniu pojawiających się szkodników.

• zabiegi spulchniające międzyrzędzia

Zabiegi spulchniające glebę w międzyrzędziach wykonane pod koniec składania jaj, czyli w momencie kiedy większość samic zagrzebie się w glebie może ograniczyć populację szkodnika na danym terenie. Jaja owadów są wrażliwe na wysychanie.

• zabiegi ochrony roślin

Obecnie zwalczania tego szkodnika mamy dopuszczone następujące preparaty:

• związki z grupy pyretoridów:

- cypermetryna (Cyperkil Max 500 EC w dawce 0,05l/ha);
- tau-fluwalinat (Marik Vita 240 EW - 0,2l/ha);
- lambda-cyhalotryna (KARATE ZEON 050 SC - 0,2l/ha).

• związek z grupy neonikotynoidów + związek z grupy pyretoridów

- tiachlopryd + deltametryna - zezwolenie czasowe (Proteus 110 OD
w dawce 0,5-0,75l/ha

W walce chemicznej z szarkiem komośnikiem doradcy z Südzucker zalecają aby:

• zabiegi wykonywać w godzinach wieczornych z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, przy temperaturze otoczenia poniżej 20 oC,
• zwracać uwagę na optymalne pH wody użytej do oprysku insektycydem , które powinno wynosić od 4,5 do 6 pH oraz na temperaturę wody używanej do oprysków, która powinna być zbliżona do temperatury otoczenia,
• nie wykonywać zabiegów przed i po przymrozkach.