- Za nami bardzo intensywny i dobry rok. Kontynuowaliśmy szereg działań, związanych z prowadzonym programem inwestycyjnym i reorganizacją Firmy. Pozwoliło to unowocześnić produkcję i zwiększyć powierzchnie magazynowe we wszystkich siedmiu cukrowniach. Dzięki silnemu popytowi na nasze produkty oraz wzrostowi efektywności działalności, kolejny rok zakończyliśmy dobrymi wynikami finansowymi. Osiągnięte zyski pozwalają nam planować dalszy intensywny rozwój, dzięki czemu będziemy umacniać pozycję rynkową zarówno na rynku krajowym, jak i w całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej - mówi Marcin Kulicki, prezes zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 464 mln zł (+30 proc.), a zysk netto 283 mln zł (+51 proc.).

Duże znaczenie dla osiąganych wyników ma przeprowadzona w ostatnich latach restrukturyzacja i optymalizacja kosztów działania KSC S.A. W ostatnich latach spółka m.in. skoncentrowała produkcję w 7 głównych zakładach i przeprowadziła racjonalizację zatrudnienia w ramach Programu Dobrowolnych Odejść (średnioroczne zatrudnienie pracowników stałych i sezonowych wyniosło w 2010/2011 1787 osób, wobec 2769 osób w 2007/2008 r.). Kontynuowana była również sprzedaż zbędnego majątku trwałego - tylko z tego tytułu do kasy Spółki wpłynęło w roku obrotowym 2010/11 niemal 36 mln zł.

W minionym roku obrotowym KSC S.A. kontynuowała również intensywny program inwestycyjny, na który w ostatnich 4 latach zostało przeznaczonych ponad 560 mln zł. W ostatnim roku we wszystkie swoje 7 cukrowni Spółka zainwestowała ok. 188 mln zł - głównie w projekty związane z przyjęciem surowca i magazynowaniem. Tylko na samo dokończenie budowy silosów na cukier w Dobrzelinie, Krasnymstawie oraz Nakle (każdy po 50 tys. ton) spółka wydała łącznie niemal 60 mln zł.