- W 2013 roku można oczekiwać kontynuacji trendu spadkowego produkcji bulw ziemniaczanych. Może ona być wynikiem niższego plonowania plantacji ziemniaków w porównaniu z rokiem ubiegłym. GUS we wstępnym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych ocenia, że tegoroczny przebieg warunków pogodowych nie był zbyt korzystny dla upraw. Przedłużająca się zima spowodowała opóźnienia w nasadzeniach, a późniejsze podtopienia czy też upały mogły mieć negatywny wpływ na plonowanie. Stan plantacji ziemniaków w lipcu został oceniony przez GUS na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego wobec 3,9 w roku poprzednim - podaje Bank Gospodarki Żywnościowej.


Również Komisja Europejska oszacowała, że plony u nas będą mniejsze. Nawet mogą obniżyć się o 9 proc. i wynieść 22,1 t/ha. Średnia w Unii Europejskiej (UE-28) wynosić ma 31,7 t/ha, co oznacza że plony będą tam wyższe o 3,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

- Mniejsze tegoroczne zbiory ziemniaków i aktualne ceny ziemniaków wczesnych mogą oznaczać, że ceny ziemniaków w sezonie 2013/2014 będą średnio wyższe w stosunku do sezonu 2012/2013 - uważają analitycy BGŻ.