Rozporządzenie określa, że koszty załadunku i transportu buraków cukrowych do cukrowni ponoszą producenci cukru. Mają także dzielić się nadwyżką finansową z plantatorami, jeżeli będą realizowali dodatkowe zyski, wynikające ze wzrostu cen cukru.

Swoje uwagi do rozporządzenia zgłaszał Związek Producentów Cukru w Polsce, określając go „niezgodnym z prawem".

Niezależnie od istniejących wątpliwości co do zasadności rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcji cukru oraz zgodności tego rozporządzenia z aktami prawa wyższego rzędu, Nordzucker Polska S.A. zawarł w umowach kontraktacji zapisy zmierzające do jego realizacji w niezbędnym zakresie, wynikającym z czasowych i przedmiotowych ram jego obowiązywania - informuje Jarosław Leszczak, radca prawny Nordzucker.

Należy przy tym pamiętać, że istnieją poważne wątpliwości, czy rozporządzenie może być stosowane do kontraktacji na rok gospodarczy 2011/2012, a ponadto, że w razie stwierdzenia w ramach prawem przewidzianych procedur niezgodności rozporządzenia z prawem, umowy kontraktacji ulegną w adekwatnym zakresie zmianom - dodaje Leszczak.