Przypominamy, że koncerny cukrownicze podwyższyły niedawno ceny za odbiór buraka cukrowego. Takiego stanu rzeczy domagali się też plantatorzy Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie.

Wystosowali oni w styczniu list do prezesa koncernu Pfeifer&Langen, gdzie napisali, że wyrażają przekonanie, że w celu dotychczasowego utrzymania zainteresowania rolników uprawą buraków cukrowych, wykorzystania potencjału produkcyjnego na polach i w fabrykach, konieczne jest ponowne podjęcie rozmów na temat poprawy warunków kontraktacji buraków na rok 2022. Zwrócili wówczas szczególną uwagę na kwestie ceny gwarantowanej buraków kontraktowych i nadwyżkowych, premii dodatkowych i strat na wydatku.

- Oczywiste jest, że mamy podjęte uzgodnienia, które obowiązują. Jednak sytuacja na rynkach rolnych jest dynamiczna (konkurencyjność innych roślin), a od strony kosztów produkcji są coraz mniejsze nadzieje, że ich gwałtowny wzrost jest przejściowy. Stąd też wyrażamy oczekiwanie plantatorów do poprawy obecnych warunków umowy kontraktacyjnej na rok 2022 jeszcze przed zasiewami – pisali jeszcze w styczniu.

Środki produkcji rolnej znajdziesz na Giełdzie Rolnej.

Teraz okazuje się, że w maju udało im się uzyskać porozumienie. Jakie są jego warunki?

Poniżej przedstawiamy w punktach, co udało się uzgodnić na podstawie danych Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie:

1. Producent cukru zapłaci plantatorom za każdą 1 tonę czystych (bez zanieczyszczeń) buraków cukrowych kontraktowanych o jakości standardowej (zawartości cukru 16% i teoretycznej stracie wydatku 2,0%) dostarczonych w kampanii 2022/2023 cenę obowiązującą do czasu rozliczenia ostatecznej ceny będącej równowartością w polskich złotych kwoty nie mniejszej niż 38,0 Euro.

2. Za buraki dostarczone powyżej ilości kontraktowanej Producent cukru zapłaci plantatorom cenę nie niższą niż 34 Euro/tonę o jakości standardowej (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2,0%).

3. Producent cukru dla plantatorów zwiększy premię za dostawę buraków przed 1 października i po 10 grudnia proporcjonalnie do zwyżki ceny za buraki kontraktowane. Tabela z wartościami premii z załącznika nr 5 do umowy na rok 2022 zostanie zastąpiona tabelą zwiększającą premię.

4. Producent cukru zwiększy premię za okrywanie pryzm buraków cukrowych do przechowalnictwa do kwoty 5 zł za każdą 1tonę okrytych buraków.

5. Producent cukru w kampanii 2023/2024 zapłaci plantatorom za 1 tonę czystych (bez zanieczyszczeń) buraków cukrowych kontraktowanych o jakości standardowej (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2,0%) cenę obowiązującą do czasu rozliczenia ostatecznej ceny będącej równowartością w złotych polskich kwoty nie mniejszej niż40 Euro.