Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich Unii pod warunkiem, że zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakterii Cms (Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus) powodującej bakteriozę pierścieniową ziemniaka. Badaniu podlegają wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy.

Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Bulwy ziemniaków muszą posiadać oznakowanie zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Wprowadzanie do obrotu lub przemieszczanie bulw ziemniaka na terytorium naszego kraju bez wpisu do rejestru przedsiębiorców skutkuje naliczeniem opłaty sankcyjnej w wysokości 2 270 zł, zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 3. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2138).

Ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Cms i uznane za wolne, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii. Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer wpisu do tego rejestru producenta i dystrybutora.