Opowiadają się za zrównoważonym i spójnym pakietem dla sektora cukru przedłużającym obecne przepisy do dnia 30 września 2020 r., wraz ze skonsolidowanymi elastycznymi środkami rynkowymi (wycofanie cukru kwotowego oraz uwolnienie cukru pozakwotowego).

Międzynarodowa Konfederacja Plantatorów Buraka Cukrowego CIBE zaaprobowało ten pakiet, który po intensywnych dyskusjach został przegłosowany znaczącą większością przez posłów Komisji Rolnictwa. - Pakiet ten odnosi się do kwestii dostaw oraz pozwala na zarządzanie zróżnicowaną sytuacją na rynku cukru w UE, jak również zmiennością na światowych rynkach - po głosowaniu powiedział prezes CIBE Jorn Dalby. Ponadto to postanowienie utrzymuje oraz wzmacnia ramy dla kontraktacji pomiędzy plantatorami buraków cukrowych a przetwórcami. Jorn Dalby dodał również, że "jest to bardzo ważny moment dla nas, europejskich plantatorów buraków, zmagających się z kwestią podziału wartości dodanej w łańcuchu dostaw cukru".

Pakiet ten uwzględnia preferencyjnych partnerów (w szczególności bezcłowy i bezkwotowy dostęp dla krajów AKP/LDC). Przyznaje również rafineriom przywilej dostępu do importu surowego cukru trzcinowego oraz, jeżeli istnieje taka potrzeba, możliwość dostępu do niepreferencyjnego cukru po obniżonych stawkach celnych. CIBE podkreśla, że pakiet ten zapewni równowagę na rynku cukru w przyszłości, zabezpieczy regularne dostawy dla użytkowników i konsumentów oraz utrzyma stabilne ramy dla dalszych inwestycji w Europie i krajach AKP/LDC, tak, aby umożliwić poprawę konkurencyjności sektora buraków cukrowych i zagwarantować jego trwałość.

- Chciałbym wspomnieć o pracy wykonanej przez sprawozdawcę M. Dantin oraz wysiłkach innych, którzy podkreślili ważność sektora buraków cukrowych w UE, jego dynamizm i potrzebę wzmocnienia znaczącego postępu uczynionego przez ten sektor od czasu reformy z 2006 roku. Praca ta uwzględnia wspólne stanowisko unijnych plantatorów buraków (CIBE), producentów cukru w UE (CEFS), związków zawodowych (EFFAT) oraz grupy krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), którzy zdecydowanie przeciwstawiają się grupom o czysto komercyjnych interesach - powiedział Dalby.

Prezes CIBE stwierdził, że "głosowanie Komisji Rolnictwa potwierdza poprzednie postanowienia PE z czerwca 2011 r. oraz odzwierciedla stanowisko wyrażone przez większość państw członkowskich w Radzie. Jest to wyraźny sygnał wysłany do Komisji, aby wydłużyć obowiązywanie obecnych przepisów regulujących sektor cukru do końca roku gospodarczego 2019/2020. Pakiet ten jest dobrym fundamentem dla długoterminowej stabilności naszego sektora. Zwracamy się do wszystkich posłów o zatwierdzenie go na posiedzeniu plenarnym w ciągu najbliższych miesięcy".