Tematem spotkania były planowane zmiany rozporządzeń Rady WE: nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru oraz nr 320/2006, ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie. Zmiany te są wynikiem nie osiągnięcia, zakładanego przez reformę, zmniejszenia wspólnotowej produkcji cukru.

Źródło: MRiRW