Wyniki produkcyjne w kampanii 2014/15 były w krajach Wspólnoty pozytywne. - W 13 z 19 krajów UE, w których uprawia się buraki osiągnięto rekordowe plony. Średni plon cukru wyniósł około 12,8 t/ha (w rekordowej do tej pory kampanii 2011/12 odnotowano 12,2 t/ha). Odzwierciedla to dobre warunki klimatyczne podczas sezonu, ale także postęp dokonany zarówno przez hodowców jak i plantatorów buraków w zapewnieniu zrównoważonej uprawy buraków – cieszyli się na Zgromadzeniu Generalnym, w Brukseli europejscy plantatorzy buraków oraz prezes Bernhard Conzen, a także wiceprezesi Eric Lainé i Jorn Dalby.

- Plantatorzy buraków wyrazili silne zaniepokojenie wyjątkowo trudną sytuacją na europejskim rynku cukru (odnotowano 43 proc. spadek średniej ceny cukru w UE od stycznia 2013). Będą oni reagować przeniesieniem dużych ilości buraków i cukru na kampanię 2015/16 oraz zmniejszeniem powierzchni upraw w 2015 o około 12 proc. Wyrazili także głębokie zaniepokojenie niejasnościami wynikającymi ze zniesienia systemu kwot od 1 października 2017 r. – podaje Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

Wzywają Komisję Europejską i niedawno utworzoną grupy ekspertów ds. przyszłości rynku cukru do szybkiego wyjaśnienia tych niepewności i przekazania wyraźnego sygnału dla sektora, a w szczególności:

- sprzeciwienia się wszelkim środkom tymczasowym (dodatkowych importów cukru surowego i uwolnienia produkcji pozakwotowej) w kampaniach 2014/15 i 2015/16 jako, że rynek cukru w UE jest więcej niż wystarczająco zaopatrzony,

- szybkiego wydania uwarunkowań dla dopłat do prywatnego przechowywania cukru w związku z bardzo niskim poziomem cen rynkowych cukru,

- nieustępliwości w negocjacjach handlowych porozumień dwustronnych i wielostronnych oraz zaprzestania dalszego przyznawania dostępu do unijnego rynku cukru państwom trzecim,

- aktywnego zapewnienia w WTO, że konkurenci z krajów trzecich przestrzegają swoich zobowiązań wobec WTO. Komisja Europejska dereguluje swoją politykę cukru i wymusza na sektorze cukru w UE ścisłe przestrzeganie limitów eksportowych w ramach WTO. W tym samym czasie Tajlandia, Indie i Brazylia aktywnie regulują i wspierają swój przemysł cukrowniczy,

- zapewnienia równego traktowania producentów cukru i izoglukozy w kwestii przeniesienia w kampanii 2016/17,

- wprowadzenia niezbędnych zasad od 1 października 2017 r. w przepisach wykonawczych dot. WOR (Wspólnej Organizacji Rynków), które zapewnią przejrzystość rynku i przepływ odpowiednich informacji dla plantatorów buraków cukrowych dotyczących:

- szczegółowego schematu raportowania cen na podstawie cen otrzymywanych od przedsiębiorstw, jak również

- bilansu cukru, izoglukozy i etanolu na podstawie danych statystycznych zebranych od przedsiębiorstw.

Jak podaje Związek ponadto, po 3 latach dyskusji, europejscy plantatorzy buraków wzywają instytucje europejskie oraz kraje członkowskie do szybkiego przyjęcia stabilnej i konsekwentnej polityki UE w dziedzinie energii odnawialnej, z co najmniej 7 proc. udziałem biopaliw w benzynie, zapewniając przyszłość rozwoju produkcji bioetanolu w UE.