Wnioski o wypłatę mogą składać wnioskodawcy, którzy zakupili nowe maszyny lub urządzenia zgodnie z zawartą umową o przyznanie i wypłatę pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji.

Aby otrzymać pomoc we wrześniu 2010 r., wnioski o wypłatę pomocy należy składać do 30 czerwca 2010 roku w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl
i w Oddziałach Terenowych ARR.
Wnioski o wypłatę należy składać bezpośrednio we właściwych Oddziałach Terenowych ARR lub wysyłać pocztą listem poleconym. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Do wniosku o wypłatę pomocy należy załączyć:
oryginały faktur VAT oraz oryginały dowodów dokonania zapłaty tj. oznaczone datą wyciągi lub przelewy, potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje są dostępne w Oddziałach Terenowych ARR. Informacje można również uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR 22 661 72 72