Na posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w Brukseli, w dniach 26 i 27 września 2007 r. przyjęty został kompromis dotyczący modyfikacji reformy rynku cukru z 2005 r. W wyniku przyjętych uzgodnień plantatorzy buraków cukrowych mają możliwość uzyskania dodatkowej, jednorazowej płatności w roku gospodarczym 2008/2009 w wysokości 237,50 euro/t cukru.
Koniecznym warunkiem do uzyskania tej płatności jest ostateczna rezygnacja z uprawy buraków kwotowych.
Wnioski można będzie składać w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego od dnia 30 października 2007 r. do dnia 30 listopada 2007 r.

Wykaz oddziałów ARR wraz z informacją na temat składania wniosków oraz wzorem wniosku znajduje się na stronie Agencji Rynku Rolnego: http://www.arr.gov.pl/. („Uwaga plantatorzy buraka cukrowego!!!”).

Rada Ministrów UE w dniu 9 października br. przyjęła zmiany do rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie.

Główne zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia:

- plantatorzy buraka cukrowego na rok gospodarczy 2008/2009 będą mogli bezpośrednio zrzekać się kwot produkcyjnych cukru danego producenta w ramach tzw. „inicjatywy plantatorskiej”.

- plantatorzy, którym w wyniku procesu restrukturyzacji zredukowane zostanie prawo do dostawy kwotowych buraków cukrowych do danego producenta cukru oraz podmioty świadczące usługi na ich rzecz, przy użyciu wyspecjalizowanych maszyn rolniczych, otrzymają 10% pomocy restrukturyzacyjnej (90% przysługuje producentowi cukru);

- w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 plantatorzy, którym w wyniku procesu restrukturyzacji zostanie zredukowane prawo do dostawy kwotowych buraków (niezależnie od tego czy w wyniku inicjatywy plantatorskiej czy też danego producenta cukru) otrzymają dodatkową płatność w wysokości 237,50 euro/tonę cukru.

W ramach inicjatywy plantatorskiej o bezpośrednią pomoc restrukturyzacyjną ubiegać się może plantator buraków cukrowych posiadający w roku 2007/08 prawo do dostawy kwotowego buraka cukrowego do danego producenta cukru (pod warunkiem nie przeniesienia prawa na żadną stronę trzecią). Ubiegając się o tę pomoc, zobowiązuje się on do zaprzestania określonych ilości dostaw kwotowego buraka (całości lub części).

Wnioski należy składać w Oddziale Terenowym ARR właściwym ze względu na siedzibę/ adres zameldowania plantatora osobiście lub przesyłać faxem lub drogą pocztową (Oddziały Terenowe ARR pracują w godzinach od 8.00 do 16.00).

Rozpatrywane będą wnioski złożone od godz. 00.00 dnia 30 października br. (przewidywany dzień wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 320/2006) do godz. 24.00 dnia 30 listopada 2007 r.

Wnioski otrzymane przez ARR przed 30 października 2007 r. lub po 30 listopada 2007 r. nie będą rozpatrywane.

Wnioski składane przez plantatorów będą rozpatrywane do dnia 15 marca 2008 roku i uznawane do wysokości 10 % kwoty danego producenta cukru (w przypadku inicjatywy plantatorskiej) według chronologicznej kolejności ich złożenia.

Producent cukru do dnia 31 stycznia 2008 roku będzie miał możliwość przejęcia inicjatywy plantatorskiej. Jego wniosek o pomoc restrukturyzacyjną zostanie zakwalifikowany m.in. pod warunkiem, że zrzeknie się większej kwoty niż ta o jaką została by mu ona zmniejszona, w wyniku inicjatywy plantatorów. Wnioski plantatorów wówczas nie będą miały zastosowania, a proces restrukturyzacji będzie przebiegał zgodnie z planem restrukturyzacji zgłoszonym przez producenta cukru.

Wysokość pomocy restrukturyzacyjnej:
euro/tonę cukru

  Inicjatywa plantatorów Inicjatywa producenta cukru Inicjatywa producenta cukru Inicjatywa producenta cukru
  Brak demontażu maszyn przez producenta Brak demontażu maszyn przez producenta Częściowy demontaż maszyn przez producenta Pełny demontaż maszyn przez producenta
Pomoc dla plantatorów i dostawców maszyn 259,38 259,38 284,38 300,00

Formularze wniosków i adresy Oddziałów Terenowych ARR będą dostępne w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR, Oddziałach Terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Źródło: ARR