Jak poinformował Wydział Nadzoru Fitosanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bulwy ziemniaków mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane, jeśli zostały wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzanego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

W przypadku transportu ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych, wymagane jest oznakowanie, które może posiadać dowolną formę, np. prostej naklejki lub etykiety, zawierającej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który ziemniaki uprawiał i ewentualnie numery kolejnych dystrybutorów oraz numer statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane. Natomiast w przypadku sadzeniaków - konieczny jest paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Wszystkie przesyłki ziemniaków powinny być zaopatrzone w zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie w partii bulw ziemniaka bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Ponadto, ze względu na przepisy prawa w zakresie zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum, ziemniaki pochodzące z powiatów, w których występują patotypy tego grzyba inne niż patotyp 1(D1), nie mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje w zakresie eksportu ziemniaków do krajów UE można uzyskać w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie całego kraju.