Chodzi o warunki umów kontraktacyjnych i porozumienie branżowe, na które plantatorzy nie chcą się godzić.

Poniżej prezentujemy całą treść listu.

„Poszerzony Zarząd Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Glinojeck S.A. w Glinojecku do delegatów wybranych na czwarty Zjazd, reprezentujący plantatorów z rejonu Mazowsza na swym posiedzeniu w dniu 15 lipca 2020 r. postanowił.

Po zapoznaniu się z propozycją umowy kontraktowej i porozumienia branżowego na rok 2021 otrzymanego od Pfeifer & Langen Polska S A i odrzuceniu wszystkich naszych wniosków zmieniających treść umowy na korzyść plantatora, uznaje zachowanie Producenta cukru jako dyktat wobec całej braci plantatorskiej i postanawia odrzucić w całości zaproponowane warunki kontraktacyjne i zwrócić się z apelem do plantatorów o wstrzymanie się z kontraktacją do momentu uzgodnienia treści porozumienia branżowego i umowy kontraktowej na rok 2021. Producent cukru jest do tego zobowiązany zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.

Uzasadnienie

Do momentu uwolnienia rynku cukru cena minimalna określona przez Komisję Europejską na buraki cukrowe została określona w wysokości 26,29 euro/t, która gwarantowała minimalny zysk po doliczeniu płatności cukrowych.

Krajowa Spółka Cukrowa taką cenę minimalną gwarantuje swoim plantatorom od chwili uwolnienia runku cukru przez Komisję Europejską.

Zarząd Związku mając na uwadze załamanie cen na rynku cukru wyraził zgodę na obniżenie cen buraków do 24 euro warunkując to zapisem w umowie, że jeśli będzie stały trend wzrostowy na rynku cukru to Producent cukru również dokona podwyżki cen na buraki z kampanii 2020 r.
Zarząd Związku już od miesiąca stycznia b.r. zabiegał o podjęcie rozmów z Producentem cukru o podniesienia ceny na buraki na kampanie 2020 r. w związku ze stwierdzonym stałym trendem wzrostowym cen cukru. Ostatecznie w dniu 13 marca b.r. strony dochodzą do porozumienia i ustalają cenę na 25 euro za 1 tonę buraków kontraktowanych z kampanii 2020 r. Z uwagi że rozmowy które zakończone zostały późną nocą strony ustaliły, że protokół zostanie doprecyzowany drogą e-mailową.
Protokół został doprecyzowany w dniu 16 marca i wymagał tylko podpisów, niestety po czterech dniach od uzgodnień producent cukru wycofał się z ustalonych zapisów tłumacząc to pandemią koronawirusa COVID-19 i zagrożeniem z tym związanym dotyczącym funkcjonowania cukrowni Pfeifer & Langen Polska S.A.

Pomimo wielokrotnych prób podejmowanych przez Związek w celu podpisania powyższego protokołu producent cukru zdecydowanie odmówił rozmów w tej sprawie.

W miesiącu kwietniu otrzymaliśmy już projekty umów kontraktowych i porozumienia na rok 2021 z ceną podstawową w wysokości 24 euro za 1 tonę, mimo że ceny cukru wzrosły o ponad 20%. Na nasze uwagi do treści porozumienia i umowy kontraktowej przesłane do Producenta cukru otrzymaliśmy odpowiedź, że treść umowy jak i porozumienia branżowego nie zostanie zmieniona i cukrownia podejmuje kontraktacje na rok 2021 na dotychczasowych warunkach, co więcej jeszcze przed udzieleniem ostatecznej odpowiedzi Producent cukru rozpoczął już rozmowy o kontraktacji z rolnikami badając rynek czy na tak niekorzystnych warunkach plantatorzy zdecydują się na podpisanie umów.

Najistotniejsze uwagi wniesione do projektu umowy

To zmiana ceny minimalnej z 24 na 26,29 euro za jedną tonę buraków kontraktowanych i zniesienie rozliczania jakościowego buraka za cukier teoretycznie wydobywalny. Tego typu rozliczenie powoduje, że plantator traci średnio na jednej tonie buraków około jednego euro. Nie jest nam znane, aby gdziekolwiek w Polsce czy w Unii Europejskiej taki sposób rozliczenia był praktykowany. Pozostałe uwagi to okrywanie pryzm buraczanych na koszt producenta cukru, podobnie jak jest to w Nordzucker Polska, Niemczech czy Francji.

Plantator powinien mieć prawo wyboru określonych odmian z listy nasion przewidzianych do obsiewu na dany rok.

Producent cukru na wszystkich naszych spotkaniach mówił, że musimy wspólnie dzielić się biedą i zyskami, bo nawzajem jesteśmy na siebie skazani.

A jak to ma się do rzeczywistości - Producent cukru osiąga rok rocznie kilkaset milionów zysku, wypłaca prawie pół miliarda złotych dywidendy właścicielowi, a nie zgadza się podnieść ceny chociaż o 1 euro plantatorowi, a to koszt niewiele ponad 6,5 milionów zł dla cukrowni Glinojeck S.A.

Bardzo istotnym problemem są płatności do buraków cukrowych. Związek już od miesiąca listopada ubiegłego roku informuje i zabiega o utrzymanie płatności cukrowych na rok 2021 i lata następne, bowiem brak takich płatności bez zdecydowanej podwyżki cen surowca przez Producenta cukru może doprowadzić do zaniechania uprawy buraków przez wielu plantatorów.

Według zapewnień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeśli takie środki będą z Unii Europejskiej to również takie płatności będą kontynuowane.

Na dzień dzisiejszy brak jest rozporządzeń zarówno o kontynuowaniu dopłat jak i ich wielkości.”

Sprawie będziemy się przyglądać i informować Państwa na bieżąco.