Bulwy ziemniaków mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane, jeśli zostały wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców. Taki rejestr prowadzony jest przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Przesyłki ziemniaków muszą być zaopatrzone:
1. przesyłki sadzeniaków ziemniaka
– w paszport roślin, wydany przez jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
– zaświadczenie, wydane przez jednostki Inspekcji, potwierdzające niewystępowanie w partii bulw ziemniaka bakterii Clavibacter michiganensis.

2. przesyłki ziemniaków innych niż sadzeniaki
– w oznakowanie, które może posiadać dowolną formę np. prostej naklejki lub etykiety, zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który je uprawiał i ewentualnie numery kolejnych dystrybutorów oraz numer statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane, oraz
– zaświadczenie, wydane przez jednostki Inspekcji, potwierdzające niewystępowanie w partii bulw ziemniaka bakterii Clavibacter michiganensis, która wywołuje bakteriozę pierścieniową ziemniaka.

Ze względu na przepisy prawa w zakresie zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum (rak ziemniaka), ziemniaki pochodzące z powiatów, w których występuje patotyp 1(D1) ww. grzyba, muszą być:
– umyte lub oczyszczone oraz pozbawione gleby, albo
– zaopatrzone w zaświadczenie potwierdzające, że miejsce produkcji zostało uznane, przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa za wolne od grzyba.

Nie mogą być przemieszczane do innych państw UE, ziemniaki pochodzące z powiatów, w których występują patotypy grzyba Synchytrium endobioticum inne niż patotyp 1(D1), tj. woj. dolnośląskie – z powiatu wałbrzyskiego, woj. małopolskie – z powiatu: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego, woj. śląskie – z powiatu żywieckiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie obrotu roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami w obrębie Unii Europejskiej, służby fitosanitarne państw członkowskich mają prawo dokonać kontroli przesyłki pod kątem spełnienia stosownych wymagań fitosanitarnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przesyłka taka może zostać zniszczona bądź zawrócona do kraju, a podmiot wysyłający ukarany mandatem.

Źródło: PIORiN/farmer.pl