W związku z powtarzającymi się w przeszłości przypadkami występowania w polskich ziemniakach bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Cms) Polska została zobligowana przez Komisje Europejską do przyjęcia dodatkowych wymagań fitosanitarnych obowiązujących rolników przy wysyłce bulw.

Takie przepisy w zderzeniu z obecną sytuacją, czyli nadprodukcją ziemniaka w UE, praktycznie blokują krajowy eksport tym surowcem oraz wpływają negatywnie na opłacalność produkcji tej rośliny.

Producenci ziemniaków od lat domagają się by rząd dążył do zniesienia lub złagodzenia tych zasad, gdyż przez te restrykcje polski ziemniak traci znacznie na konkurencyjności wobec ziemniaków z innych państw członkowskich. Obecnie wykrywalność tej bakterii znacznie spadła, a świadomość producentów ziemniaka w tym zakresie jest znacznie wyższa.

Aktualnie przygotowanie partii ziemniaków do wysyłki to cały łańcuszek biurokracji:

Wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeżeli zostały zaopatrzone w:

(źródło PIORIN)

1. zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, oraz odpowiednio

2. paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa - w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo

3. oznakowanie, zawierające co najmniej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który wyprowadza ziemniaki do obrotu oraz kod statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane - w przypadku ziemniaków innych niż sadzeniaki (oznakowanie może mieć dowolną formę, np. prostej naklejki lub etykiety),

Ponadto, ziemniaki powinny zostać wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzanego przez PIORiN. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 1, może zostać wydane, jeżeli wojewódzki inspektor w wyniku badań laboratoryjnych nie stwierdził w bulwach ziemniaków przeznaczonych do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej występowania bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, oraz:

1. wszystkie partie bulw ziemniaków, które pochodzą z tego samego miejsca produkcji co ziemniaki przeznaczone do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zostały poddane badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus przez wojewódzkiego inspektora, w wyniku których nie stwierdził on obecności tej bakterii, albo,

2. miejsce produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaków przeznaczonych do przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, nie znajduje się w strefie zagrożenia, w której będą podejmowane działania w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, i w tym miejscu zostały wysadzone jedynie:
• sadzeniaki ziemniaka, co potwierdzają paszporty roślin lub dokumenty zakupu sadzeniaków ziemniaka, lub
• bulwy ziemniaków poddane badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus przez wojewódzkiego inspektora, w wyniku których nie stwierdził on obecności tej bakterii.

Przygotowanie i załadunek ziemniaków odbywa się pod nadzorem pracowników wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, a po dokonaniu załadunku, środek transportu zabezpieczany jest oficjalną plombą PIORiN. Informacja o każdej przesyłce ziemniaków, przekazywana jest przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa do służby ochrony roślin kraju ich przeznaczenia, która przejmuje dalszy nadzór nad przesyłką.