Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  na podstawie zgłoszeń we wnioskach o dopłaty obszarowe powierzchnię uprawy ziemniaka oszacowała na poziomie w 2020 r. na ok. 186 tys. ha, a w 2021 r. na 204,3 tys. ha. Jednak w roku 2020 r. nie brano pod uwagę gospodarstw o powierzchni do 10 ha (brak obowiązku wypisywania gatunków uprawnych we wniosku), co finalnie mogło zaburzać końcowy wynik. Przyjąć można jednak ogólnikowo, że co roku mamy około 200 tys. ha ziemniaka. 

Rok sprzyjający dla tuberyzacji

Stosunkowo dobry rok, jeśli chodzi o ilość i rozkład opadów przełożył się na dobre plony bulw ziemniaka zwłaszcza w gospodarstwach bez możliwości deszczowania plantacji. Ostatecznie w wielu regionach, jeśli dobrze chroniono plantacje uzyskano wysokie plony bulw, w tym głównie odmian późniejszych. Niestety nie szło to w parze z jakością surowca. W przypadku ziemniaka skrobiowego w sezonie 2021 uzyskiwano niższe niż w latach ubiegłych zawartości skrobi w bulwach, często oceniano to na poziomie poniżej 20 %. 

Nie zmienia to jednak faktu, że zderzając te wartości ze sobą (czyli plon bulw x zawartość skrobi) dawało to często i tak lepszy wynik plonu skrobi z hektara niż w latach ubiegłych. 

Skrobiowe odmiany wczesne i średniowczesne

Analizując to warto zwrócić uwagę na poniższą tabelę dotycząca skrobiowych odmian wczesnych i średniowczesnych.  Ustalony wzorzec w roku 2021 wynosił 411dt/ha. Średnia zawartość skrobi natomiast wyszacowana została na poziomie 18,5 %. Warto jednak przyjrzeć się wynikom bardziej szczegółowo. Odmiana Jubilat choć nie zaplonowała najwyżej z badanych odmian, to dzięki temu, że uzyskała wyższą niż pozostałe odmiany ocenę zawartości skrobi, wynik końcowy w postaci plonu skrobi został wyszacowany jako najwyższy - 121 % wzorca (wzorzec do 75,9 dt/ha). 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Odmiany skrobiowe średniopóźne i późne

Ciepły i słoneczny wrzesień sprzyjał akumulacji skrobi w ziemniaka zwłaszcza w łanach dobrze chronionych przed zarazą. Dlatego średnia zawartość skrobi w przypadku tej grupy odmian została oszacowana na 19,1 %. Plon ogólny bulw (wzorzec) został oszacowany na poziomie 434 dt/ha. Najwyżej zaplonowała odmiana Kuras (120 % wzorca). Nie uzyskała ona jednak w tym sezonie i w badaniach COBORU wysokich not jeśli chodzi o zawartość skrobi. Oceniona ona została na poziomie 17,4 %. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Zawarte tu wyniki doświadczeń COBORU dotyczą plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 1 grudnia 2021 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech
ostatnich latach. Odmiany jadalne uszeregowano wg malejącego plonu ogólnego. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające wszystkie ważniejsze cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej: Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Ziemniak 2021.