Ograniczanie zachwaszczenia w terminie powschodowym jest bardzo ważne, gdyż w tym czasie wegetacji gromadzony jest plon i wielkość zachwaszczenia może w dużym stopniu wpływać na jego obniżenie. Dodatkowo rozwijające się chwasty mogą utrudniać zbiór i powodować zwiększenie udziału w plonie bulw uszkodzonych, co w konsekwencji prowadzi do dalszych strat podczas ich przechowywania. Taki "towar" jest również mało atrakcyjny dla przetwórstwa, ze względu na duże ubytki w procesie produkcji.

CZYSTE REDLINY

Zgodnie z wytycznymi integrowanej ochrony roślin, po wschodach ziemniaka można jeszcze prowadzić zabiegi mechaniczne, które wykonujemy w odstępach co 6-8 dni. Liczba tych zabiegów nie powinna przekraczać 2-3, opóźnianie ich wykonania może być przyczyną uszkadzania roślin, a tym samym może dojść do przeniesienia chorób (wraz z sokiem roślin) bakteryjnych i wirusowych.

Z tych względów metoda chemiczna jest bardziej bezpieczna, dodatkowo w tym terminie łatwiej ją przeprowadzić. Ułatwienie to polega na tym, że najczęściej chwasty są już na plantacji i dzięki temu można dobrać konkretny herbicyd pod aktualne zagrożenie (stan i stopień zachwaszczenia), a następnie wskazać w ewidencji zabiegów. Jak wiadomo, stosowanie herbicydów związane jest z przestrzeganiem zasad BHP oraz informacji zawartych w instrukcji-etykiecie każdego środka ochrony roślin. Należy pamiętać, że mieszaniny środków ochrony roślin powinny być sporządzane bezpośrednio przed ich zastosowaniem, oraz zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia fitotoksycznej reakcji po aplikacji niektórych substancji aktywnych herbicydów.

Należy także pamiętać, że zabiegi w tym terminie powinny być wykonane w momencie, gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość 10-15 cm, ale nie później niż do zwierania rzędów, by herbicyd nie zatrzymywał się na ziemniakach, a mógł dotrzeć do chwastów.

CHWASTNICA, PERZ I RESZTA…

Chwasty z klasy jednoliściennych w ziemniaku zwalcza się za pomocą tzw. graminicydów, które z reguły stosuje się w terminie powschodowym. Najbardziej optymalny termin ich aplikacji powinien być dostosowany do fazy rozwojowej chwastów. Gatunki prosowate (np. chwastnica jednostronna) powinny mieć rozwinięte przynajmniej od 2 do 6 liści, a perz właściwy od 3 do 6, jednak zabieg nie powinien być przeprowadzony później niż do momentu ich krzewienia się. Należy również zwrócić uwagę na długość okresu karencji, który w przypadku niektórych graminicydów może wynosić nawet 69 dni, co właściwie wyklucza dany herbicyd z możliwości jego zastosowania. Aby osiągnąć jak najwyższą skuteczność zabiegu, niektóre herbicydy wymagają dodatku adiuwanta, co jest szczególnie korzystne w przypadku gatunków chwastów o gładkiej powierzchni liści (poprawa przyczepności) oraz umożliwia zmniejszenie dawki środka ochrony roślin. Najczęściej taka informacja jest zawarta w etykiecie preparatu, co jest bardzo ważne, gdyż niektóre herbicydy mają w swoim składzie zawarty dodatek środków zmniejszających napięcie powierzchniowe i wówczas nie ma potrzeby stosowania innych substancji "wspomagających". Dlatego bardzo ważna jest znajomość występujących na plantacji gatunków chwastów oraz etykiet-instrukcji herbicydów, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozwoli to w przemyślany sposób zaplanować chemiczną ochronę plantacji i uchroni przed możliwością powstania gatunków odpornych na daną substancję aktywną lub przed zjawiskiem kompensacji chwastów.

UWAGA NA METRYBUZYNĘ

Po wschodach ziemniaka bardzo często w praktyce są stosowane herbicydy zawierające metrybuzynę (np. Sencor Liquid 600 SC, Sencor 70 WG i inne), które mają szerokie spektrum zwalczanych gatunków chwastów, przy zastosowaniu obniżonej dawki o połowę. Mogą one jednak wywoływać u niektórych odmian objawy fitotoksycznej reakcji. Reakcja ta najczęściej objawia się w postaci chlorotycznych lub nekrotycznych przebarwień blaszek liściowych. Objawy te w produkcji nasiennej mogą utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie selekcji negatywnej. Jest to związane z "maskowaniem", czy też nakładaniem się objawów chorób wirusowych (utrudnienia w ich identyfikacji). W uprawie towarowej może z kolei dochodzić do spadku plonowania i zwiększenia udziału bulw o najmniejszym kalibrażu (tzw. zdrobnienie bulw). W zależności od stopnia wrażliwości odmian zmniejszenie plonowania może wahać się w granicach od 5 do 60 proc. U odmian o najwyższym stopniu wrażliwości istnieje możliwość całkowitego zniszczenia plantacji. W IHAR - PIB, ZNiOZ w Boninie przebadano 204 odmiany ziemniaka (158 jadalnych i 46 skrobiowych) pod kątem wrażliwości na metrybuzynę stosowaną po wschodach, które zestawiono w tabeli 2 (na podstawie badań własnych).