Kontrolę przeprowadzono w 23 podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, obrotu, składowania lub konfekcjonowania (w tym paczkowania) ziemniaków konsumpcyjnych. W toku kontroli kwestionowano przede wszystkim jakość handlową ziemniaków jadalnych ze względu na ich niewłaściwe oznakowanie. Partie niespełniające wymagań odnośnie znakowania stanowiły 29 proc. wszystkich partii.

Porównując wyniki kontroli tegorocznych z tymi przeprowadzonymi w II kwartale 2008 roku odnotowano wzrost nieprawidłowości w zakresie znakowania konfekcjonowanych produktów. Jednakże w odniesieniu do pozostałych wymagań jakościowych, dotyczących ziemniaków konsumpcyjnych stwierdzono poprawę.