Na temat problemów tego rynku rozmawiali przedstawiciele branży i urzędnicy. Głównym tematem spotkania było omówienie nowych zasad wysyłki ziemniaków z Polski do innych krajów UE. Szczególny problem stanowiła konieczność badania wszystkich partii ziemniaka pochodzących z gospodarstwa, które zainteresowane było wysyłką.

Wniosek uwzględniał postulaty zgłoszone przez interesariuszy na spotkaniu, które odbyło się w październiku 2012 r. Negocjacje w tej sprawie prowadzone były na forum Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin w okresie luty - maj 2013 r. Ostatecznie polska propozycja uzyskała poparcie pozostałych państw członkowskich oraz została zaakceptowana przez KE.

- Nowe warunki określają, że ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jednie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Cms przez PIORiN, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii. W przypadku pozostałych gospodarstw, niespełniających tych warunków, ziemniaki będą wysyłane na dotychczasowych zasadach tj. badaniom podlegać będzie wysyłana partia, jak również wszystkie pozostałe partie pochodzące z tego samego miejsca produkcji. Ziemniaki nie będą mogły być wysyłane z gospodarstw, w których wykryto Cms - podaje MRiRW.

Na podstawie przeprowadzonych badań wysyłane ziemniaki będą, podobnie jak do tej pory, zaopatrywane przez PIORiN w stosowne zaświadczenie. Niestety, równolegle do prowadzonych negocjacji, polskie służby fitosanitarne otrzymywały informacje od służb pozostałych krajów UE o wysyłaniu z Polski ziemniaków, które nie były zaopatrzone w wymagane zaświadczenia, lub zaświadczenia te były fałszowane, a wśród wysyłanych w ten sposób płodów były również partie porażone, lub potencjalnie porażone przez Cms. Informacje takie otrzymała również KE.

- W związku z zaistniałą sytuacją Polska została zobowiązana do rozwiązania problemu wysyłek ziemniaków bez wymaganych zaświadczeń, w szczególności poprzez wzmożenie kontroli na drogach. Komisja Europejska w swoim stanowisku wskazała, że jeżeli sytuacja w tym zakresie nie ulegnie poprawie, a także powtarzać się będą nadal przypadki wysyłki ziemniaków porażonych przez bakterię Cms, podjęte zostaną kroki prawne w celu ochrony pozostałych państw członkowskich przed ryzykiem rozprzestrzenienia się tej bakterii. Dalsze nieprawidłowości w tym obszarze mogą zatem skutkować wprowadzeniem wobec Polski dodatkowych restrykcji, włącznie z zakazem wywozu bulw ziemniaków - podał resort rolnictwa.

Uczestnicy spotkania z satysfakcją odnieśli się do nowych rozwiązań dotyczących wysyłki ziemniaków podkreślając, że wynegocjowane warunki, zachęcające do dbałości o zdrowotność wysadzanego materiału, stanowią dobrą podstawę do rozwiązań systemowych, które przyczynią się do skutecznego zwalczania bakterii Cms.

W trakcie dyskusji poruszono również kwestię dopłat do uprawy ziemniaka oraz wykorzystania kwalifikowanego materiału nasadzeniowego w nowej perspektywie finansowej, problemów prawidłowego definiowania młodych ziemniaków wprowadzanych do obrotu, a także pomocy dla obszarów dotkniętych powodzią.